НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК СКЛАДНИК ПОНЯТТЯ «ПОВНОТА БУТТЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання національної ідеї як складової концепції ПОВНОТИ БУТТЯ. Кожна людина є частиною певної нації, кожна нація має свою національну ідею. Національна ідея втілює духовну цінність нації не тільки для сьогодення, але й для майбутнього. Національна ідея об'єднує націю і спрямовує рух до певних досягнень. Виділяють деякі ознаки національної ідеї: вона визнається і поділяється основною масою громадян країни; в тій чи іншій формі притаманна всім верствам суспільства і міцно пов'язує їх між собою; може ґрунтуватися на релігійній основі; об'єднує всі можливі прояви національної ідентичності. Національні ідеї формуються і змінюються під впливом різного роду значущих і глобальних чинників (політичних, соціальних, економічних); можуть виникати спонтанно або загартовуватися протягом тривалого періоду часу; бути динамічними або стабільними, тривалість існування національних ідей різна. Складовими національної ідеї можуть бути важливі здобутки української культурної спадщини. Формування національної ідеї - це свідома діяльність народу в цьому напрямку, це емпіричний процес, який може бути надто динамічним, породжуватися зовнішніми впливами і подіями всередині країни, об'єднувати працю, добробут, минуле і майбутнє цілого багатомільйонного народу. Національна ідея може спиратися на підтримку всередині країни, на підтримку кожного громадянина. Важливий внесок у формування та поширення національної ідеї належить освіті як одному з головних осередків розвитку інтелектуальної активності дітей та молоді. Розгляд національної ідеї як складової концепту ПОВНОТА БУТТЯ розширює наші уявлення про особливості загальної картини світу. The article examines the issues of the national idea as a component of the concept FULLNESS OF BEING. Every person is part of a certain nation; each nation has its own national idea. The national idea embodies the spiritual value of the nation not only for the present, but also for the future. The national idea unites the nation and directs movement towards certain achievements. Some signs of the national idea are identified: it is recognized and shared by the bulk of the country's citizens; it is, in one form or another, inherent in all layers of society and tightly connects them with each other; may be based on a religious basis; unites all possible manifestations of national identity. National ideas are formed and changed under the influence of all kinds of significant and global factors (political, social, economic); may arise spontaneously or harden over a long period of time; be dynamic or stable, the duration of existence of national ideas is different. Important achievements of the Ukrainian cultural heritage can be components of the national idea. The formation of a national idea is the conscious activity of the people in this direction; it is an empirical process that can be too dynamic, generated by external influences and events within the country, uniting the work, well-being, past and future of an entire multi-million people. The national idea can be based on support within the country, the support of every citizen. An important contribution to the formation and dissemination of the national idea belongs to education as one of the main centers for the development of the intellectual activity of children and youth. Consideration of the national idea as a component of the concept FULLNESS OF BEING expands our understanding of the features of the general world mapping.
Опис
Ключові слова
поняття ПОВНОТА БУТТЯ, культурна спадщина, національна ідея, нація, єдність нації, духовна цінність нації, картина світу, the concept FULLNESS OF BEING, cultural heritage, national idea, nation, unity of the nation, spiritual value of the nation, mapping of the world
Цитування
Даниленко Ю. А. Національна ідея як складник поняття «повнота буття» / Ю. А. Даниленко // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 105–108.