Молдавський вектор зовнішньої політики української козацької держави 1648–1657 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто молдавський вектор зовнішньої політики української козацької держави. Головним завданням у ході реалізації молдавського вектору зовнішньої політики було схилити молдавського господаря Василя Лупула до військово-політичного союзу з козаками і відмову князівства від підтримки Речі Посполитої. У разі успішної реалізації плану відкривалися гарні перспективи. Серед них – можливість породичатись з монаршими родинами Європи, зблизитись у відносинах з іншими придунайськими державами, можливість схилити на свій бік володаря Великого Князівства Литовського Януша Радзивіла тощо. В статье рассмотрен молдавский вектор внешней политики украинского казацкого государства. Главной задачей в ходе реализации молдавского вектора внешней политики было склонить молдавского господина Василия Лупула к военно-политическому союзу с казаками и отказ княжества от поддержки Речи Посполитой. В случае успешной реализации плана открывались хорошие перспективы. Среди них – возможность породниться с монаршей семьи Европы, сблизиться в отношениях с другими придунайскими государствами, возможность склонить на свою сторону обладателя Великого Княжества Литовского Януша Радзивилла и тому подобное. The article deals with the Moldovan vector of foreign policy of the Ukrainian Cossack state. The main task in the implementation of the Moldovan vector of foreign policy was to induce the Moldovan lord Vasily Lupul to a military-political alliance with the Cossacks and the princedom's refusal to support the Polish-Lithuanian Commonwealth. In the event of successful implementation of the plan, good prospects opened up. These included the possibility of becoming related to the monarchy family of Europe, closer relations with other Danubian states, the possibility of winning over Janusz Radziwill, holder of the Grand Duchy of Lithuania, and so on.
Опис
Ключові слова
національно-визвольна війна, Хмельницький Б., козацька держава, зовнішня політика, Військо Запорозьке, молдавський вектор, национально-освободительная война, казацкое государство, внешняя политика, Войско Запорожское, молдавский вектор, national liberation war, Khmelnytsky B., сossack state, foreign Policy, Zaporozhian army, moldovan vector
Цитування
Гончарова О. С. Молдавський вектор зовнішньої політики української козацької держави 1648–1657 років / О. С. Гончарова // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 19–27.