Розвиток загальної культури у здобувачів вищої педагогічної освіти в позааудиторній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі розвитку загальної культури у здобувачів вищої педагогічної освіти в позааудиторній діяльності, актуальність якої обумовлюється процесами інтеграції та модернізації, що відбуваються у суспільстві та освіті; поглибленням суперечностей між вимогами, що пред’являються до особистості та діяльності сучасної людини у формі соціального замовлення суспільства, та фактичним рівнем вказаної культури випускників закладів вищої педагогічної освіти. Обґрунтовується необхідність звернення до культурологічного підходу для розв’язання визначених суперечностей. The article is devoted to the problem of the development of general culture in students of pedagogical higher education institution during their extracurricular activities, the relevance of which is determined by the processes of integration and modernization taking place in the society and education; the deepening of contradictions between the requirements placed on a personality and activity of a modern person in the form of social demand and the actual level of the mentioned culture in graduates of pedagogical higher education institution. The need to turn to the cultural approach to resolve the identified contradictions is substantiated.
Опис
Ключові слова
здобувач вищої педагогічної освіти, культурологічний підхід, загальна культура, позааудиторна діяльність, заклад вищої педагогічної освіти, форми, методи, student of pedagogical higher education institution, cultural approach, general culture, extracurricular activity, pedagogical higher education institution, forms, methods
Цитування
Попова О. В. Розвиток загальної культури у здобувачів вищої педагогічної освіти в позааудиторній діяльності / О. В. Попова, О. В. Єгорова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 60. – С. 141–152.