ПРИНЦИПИ СВОБОДИ ТА ГУМАНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ АЛЬБЕРА КАМЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена принципам свободи та гуманізму у творчості Альбера Камю (1913-1960), французького письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 1957 року. Його твори розкрили неповторну індивідуальність. Під час Другої світової війни та фашистської окупації Франції він вступив до лав Руху Опору і став членом підпільної французької організації в Парижі. Тема свободи і тенденція гуманізму притаманні його роботам. Для стилю письменника характерне контрастне зіставлення, різкий перехід від приватної, але вражаючої деталі до узагальнення, від безжальної іронії до ніжності, від гнівного звинувачення до заклику. Герої творів Альбера Камю рішучі у своїх вчинках, вони не лише декларують свої принципи свободи, а й втілюють їх у життя, як у філософському романі "Міф про Сізіфа". Іноді в його творах об'єктивно засуджуються суспільні відносини. Одним з найкращих творів Альбера Камю, який також поєднує екзистенційні та реалістичні тенденції, став роман "Чума" (1947). Лейтмотив свободи притаманний роману, хоча змальовується життя окупованої фашистами Франції, боротьба проти фашизму зображується алегорично. Таким чином, естетика Альбера Камю має подвійний характер: письменник не може бути відірваним від реальності, а практичні життєві протиріччя вирішує на рівні абстрактних понять свободи і гуманізму. The paper is devoted to the principles of freedom and humanism in the creativity of Albert Camus (1913–1960), a French writer, a laureate of the Nobel Prize for Literature in 1957. His works revealed a unique individuality. During World War II and the fascist occupation of France, he joined the ranks of the Resistance Movement and became a member of the underground French organization in Paris. The theme of freedom and the trend of humanism are inherent in his works. A contrasting juxtaposition, a sharp transition from private, but impressive, details to a generalization, from ruthless irony to tenderness, from an angry accusation to an appeal is distinguished in the writer's style. The characters of Albert Camus’s works are decisive in their actions, they not only declare their principles of freedom, but also implement them as in the philosophical novel “The Myth of Sisyphus”. Sometimes social relations are objectively condemned in his works. One of the best works of Albert Camus that also combines existential and realist tendencies was his novel “The Plague” (1947). The leitmotif of freedom is inherent in the novel, although the life of France occupied by fascists is depicted, the struggle against fascism is depicted allegorically. Thus, the aesthetics of Albert Camus is of a dual character: the writer cannot be detached from reality, and the writer resolves practical life contradictions at the level of abstract concepts of freedom and humanism.
Опис
Ключові слова
Альбер Камю, свобода, гуманізм, творчість, роман, війна, твори, Albert Camus, freedom, humanism, creativity, novel, war, works
Цитування
Разуменко І. В. Принципи свободи та гуманізму в творчості Альбера Камю / І. В. Разуменко // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 172–176.