ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання інноваційних форм та методів у роботі з дітьми дошкільного віку. Мета використання інновацій у закладах дошкільної освіти полягає у формуванні особистісно орієнтованого середовища, що дає можливість створювати умови для забезпечення повноцінного фізичного, духовного, психоемоційного здоров’я дитини, міжособистісної взаємодії дітей, батьків і вихователів. Зазначено, що до провідних інноваційних форм, методів і засобів роботи з дітьми дошкільного віку належать: палички Кюізенера, методика Макоти Шичіда, лепбук, розвивальна дошка тощо. The publication examines the use of innovative forms and methods in working with preschool children. The purpose of using innovations in preschool education institutions is to form a personality-oriented environment that makes it possible to create conditions for ensuring the full physical, spiritual, psycho-emotional health of a child, interpersonal interaction of children, parents and educators. It is noted that the leading innovative forms, methods and means of working with preschool children include: Kuisener sticks, Makota Shichida's methodology, lapbook, developmental board, etc.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, заклади дошкільної освіти, діти дошкільного віку, innovative technologies, preschool education institutions, preschool children
Цитування
Ларіна І. О. Використання інноваційних форм і методів у роботі з дітьми дошкільного віку / І. О. Ларіна, Н. О. Шевченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 496–499.