Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті порушено тему духовно-інтелектуального виховання школярів Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області. Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення. Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти — це одне з першочергових завдань сучасної освіти. В статье поднята тема духовно-интеллектуального воспитания школьников Харьковского лицея № 89 Харьковского городского совета Харьковской области. Новая образовательная среда предполагает и новое содержание образования, новые технологии обучения и воспитания, развитие интеллектуальных способностей детей, чтобы вывести каждого школьника на воспитание культуры творческого мышления. Сегодня школа должна готовить не только носителя знаний, но и творческую личность, способную использовать полученные знания для конкурентоспособной деятельности в любой сфере общественной жизни, то есть формировать компетентную личность. Развитие у школьника самостоятельности, способности к самоорганизации, саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию – это одна из первоочередных задач современного образования. The article raises the topic of spiritual and intellectual education of schoolchildren of the Kharkov Lyceum № 89 of the Kharkov City Council of the Kharkov Region. The new educational environment also implies new educational content, new teaching and learning technologies, and the development of children's intellectual abilities, in order to bring every schoolchild to foster a culture of creative thinking. Today, schools must prepare not only knowledge holders, but also creative individuals capable of using their knowledge to work competitively in any sphere of social life, i.e. to form a competent personality. The development of a pupil's independence, self-organisation, self-development, self-education and self-improvement is one of the priorities of modern education.
Опис
Ключові слова
духовно-інтелектуальне виховання, школярі, українська школа, аспірантські роботи, духовно-интеллектуальное воспитание, школьники, украинская школа, аспирантские работы, spiritual and intellectual education, pupils, ukrainian school, postgraduate work
Цитування
Жозе да Коста Г. О. Духовно-інтелектуальне виховання школярів Харківського ліцею № 89 Харківської міської ради Харківської області / Г. О. Жозе да Коста // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 339–342.