Фразеологічна вербалізація семантичного поля «граничність» в українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації досліджено корпус фразеологізмів української мови, що об’єктивують поняття «граничність». Уперше здійснено цілісний аналіз семантичного поля «граничність», розкрито його фразеологічну вербалізацію. Новою в роботі є розроблена модель дослідження як важливий конструкт для характеристики семантичного поля «граничність». У науковій розвідці визначено структуру поняття «граничність» у межах фразеологічного простору. У фразеосемантичному полі «граничність» окреме місце посідають різнозначеннєві фразеологізми, що утворюють своєрідне фразеосемантичне угрупування (сегмент), у якому презентовано неоднорідні категоріальні типи одиниць (субстантивні, адвербіальні, нумеральні, прономінальні, дієслівні, ад’єктивні). Наявність спільної для фразеологізмів досліджуваного сегмента категоріальної семи дозволяє стверджувати про її диференційний статус у межах поля. У роботі на підставі семантики фразеологічних одиниць на позначення граничності, частотності їх уживання, експресивно-стилістичного забарвлення виділено фразеосемантичні сегменти, мотивовані прямим значенням слова граничність – «крайній ступінь вияву чого-небудь, межа», а саме: «граничність кількості», «граничність біологічного існування людини», «граничність психічного стану людини», «граничність фізичного стану людини», «граничність інтенсивних дій людини», «граничність простору та часу», «граничність швидкості», «граничність фрагментів навколишнього середовища», «граничність якості та міцності», що входять до складу фразеосемантичного поля «граничність». В диссертации исследован корпус фразеологизмов украинского языка, которые объективируют понятие «предельность». Впервые осуществлен целостный анализ семантического поля «предельность», раскрыта его фразеологическая вербализация. В исследовании определена структура понятия «предельность» в рамках фразеологического пространства. Во фразеосемантическом поле «предельность» отдельное место занимают разноуровневые фразеологические единицы, образующие своеобразное фразеосемантическое группирование (сегмент), в котором представлены категориальные неоднородные типы единиц (субстантивные, адвербиальные, нумеральные, прономинальные, глагольные, адъективные). Наличие общей для фразеологизмов исследуемого сегмента категориальной семи позволяет утверждать о ее дифференциальном статусе в пределах поля. В работе на основании семантики фразеологических единиц для обозначения предельности, частотности их употребления, экспрессивно-стилистической окраски выделяем фразеосемантические сегменты, мотивированные прямым значением слова предельность – «крайняя степень проявления чего-либо, предел», а именно: «предельность количества», «предельность биологического существования человека», «предельность психического состояния человека», «предельность физического состояния человека», «предельность интенсивных действий человека», «предельность пространства и времени», «предельность скорости», «предельность фрагментов окружающей среды», «предельность качества и прочности», входящие в состав фразеосемантичного поля «предельность». In the thesis was studied the corps of phraseologisms in the Ukrainian language, which objective the concept «limit». For the first time was realized a complete analysis the semantic field «limit», was also disclosed its phraseological verbalization. New in the work is a developed model of research as an important construct for describing the semantic field of «limit». In the scientific exploration is defined the structure of concept «limit» within the phraseological space. In phazeosemantic field «limit» occupy a special place different levels of phraseological units, forming a kind of phrazeosemantic grouping (segment), in which present the categorical types of units (nominal, adverbial, numerational, pronominal, verbal, adjective). The presence of common for phraseological units investigated segment of categorical sema make possible for assertion about its differential status within the field. Thus is formed a complex semantic association, consisting of phrazeosemantic groups – adverbial phrazeosemantic group, numerational phrazeosemantic group, pronominal phrazeosemantic group, verbal phrazeosemantic group and adjective phrazeosemantic group. In the work on basis frequency of use, expressive and stylistic coloring, the semantics of phraseological units for refering limit and fixing for certain styles are showed phrazeosemantic groups, motivated by the direct meaning of the word limit – «extreme manifestation of something, limit», namely: «limit of quantity», «limit of human existence», «limit of pace and time», «limit of speed», «limit of environmental fragments», «limit of quality and durability», «limit of intensity human actions», «limit a person's mental state», «limit person's physical state», being a part of phrazeosemantic field «limit».
Опис
Ключові слова
семантичне поле, фразеологічна одиниця, фразеосемантичне поле, фразеосемантична група, фразеосинонімічний ряд, ядро, периферія, сегмент, блок, ідеографічна класифікація, неофразеологізм, семантическое поле, фразеологическая единица, фразеосемантическое поле, фразеосемантическая группа, фразеосинонимический ряд, ядро, периферия, сегмент, блок, идеографическая классификация, неофразеологизм, semantic field, phraseological unit, phazeosemantic field, phrazeosemantic group, phrazeosynonym line, core, periphery, segment, unit, ideographic classification, neophraseologism
Цитування
Купіна І. О. Фразеологічна вербалізація семантичного поля "граничність" в українській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / І. О. Купіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 199 с.
Колекції