Психологічні характеристики особистості студентів-менеджерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі узагальнено особливості управлінської діяльності як центральної категорії психології менеджменту, психологічні характеристики менеджера як суб’єкта управлінської діяльності. Аналізується поняття менеджерські здібності, зокрема організаторські здібності, характеристики, які визначають фактори ефективності діяльності з управління. В процесі експериментального дослідження визначаються особливості стилів комунікації і саморегуляції майбутніх менеджерів та зіставляються з рівнем прояву організаторських здібностей. In this scientific work we generalize the features of managerial activity as a central category of management psychology, the psychological traits of a manager as a subject of management activities. The concept of managerial abilities, in particular organizational abilities, characteristics that determine the factors of the effectiveness of management activities are analyzed. We determine during an experimental research, the features of communication styles and self management of the future managers and we and compare with the level of organizational skills.
Опис
Ключові слова
управлінська діяльність, студенти-менеджери, стилі комунікації, регулятивні процеси, організаторські здібності, managerial activity, student managers, communication styles, regulatory processes, organizational skills
Цитування
Дейкун М. В. Психологічні характеристики особистості студентів-менеджерів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. В. Дейкун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 61 с.
Колекції