Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті визначено провідні інтерактивні методи у навчанні майбутніх учителів фізичної культури. Робота характеризує засади інтерактивного навчання, окреслює різні методи інтерактивних занять – лекцій і семінарів; наводить досвід їх використання під час навчання майбутніх учителів фізичної культури. У роботі розкривається практика використання різноманітних методів навчання студентів на лекціях : проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-діалог. Разом з тим подано досвід впровадження таких інтерактивних методів практичних і семінарських занять : проблемний метод навчання, метод самооцінки успішності, дискусія, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ділові й організаційно-діяльнісні ігри, навчання в малих групах співробітництва, груповий метод. В статье определены ведущие интерактивные методы в обучении будущих учителей физической культуры. Работа характеризует основы интерактивного обучения, определяет различные методы интерактивных занятий - лекций и семинаров ; приводит опыт их использования при обучении будущих учителей физической культуры. В работе раскрывается практика использования различных методов обучения студентов на лекциях : проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог. Вместе с тем представлен опыт внедрения таких интерактивных методов практических и семинарских занятий : проблемный метод обучения, метод самооценки успешности, дискуссия, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, деловые и организационно-деятельностные игры, обучение в малых группах сотрудничества, групповой метод. The article defines leading interactive methods in the training of future teachers of physical culture. The work characterizes the basis of interactive learning, defines different methods of interactive lessons - lectures and seminars; brings experience of their use in the training of future teachers of physical culture. The paper reveals the practice of using different methods of teaching students at lectures: problem lecture, lecture-visualization, lecture-dialogue. At the same time, the experience of introducing such interactive methods of practical and seminar work is presented: problem method of teaching, method of self-evaluation of success, discussion, brainstorming, analysis of specific situations, business and organizational-activity games, training in small groups of collaboration, group method.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчання, інтерактивний метод, студенти, майбутні учителі, фізична культура, заклади вищої освіти, интерактивное обучение, интерактивный метод, студенты, будущие учителя, физическая культура, высшие учебные заведения, interactive learning, interactive method, students, future teachers, physical education, higher education institutions
Цитування
Сікора В. В. Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки / В. В. Сікора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Нац. ун-т Черніг. колегіум імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : НУЧК, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 69–73.