Методи підготовки магістрантів з КНР до вокальної діяльності в педагогічних університетах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-08-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»
Анотація
Автором розкрито методи підготовки магістрантів з КНР до вокальної діяльності в педагогічних університетах. Cтворення умов для реалізації комплексу методів для вокально-педагогічної роботи з студентами КНР в умовах магістратури сприяє не тільки формуванню виконавських умінь, артистизму але й стимулює вокально-педагогічну компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва для вирішення подальших музично педагогічних завдань на практиці. Автором раскрыты методы подготовки магистрантов из КНР к вокальной деятельности в педагогических университетах. Создание условий для реализации комплекса методов для вокально-педагогической работы со студентами КНР в условиях магистратуры способствует не только формированию исполнительских умений, артистизма но и стимулирует вокально-педагогическую компетентность будущего учителя музыкального искусства для решения дальнейших музыкально педагогических задач на практике.The article reveals the methods of preparing undergraduates from China for vocal activities in pedagogical universities. Creating conditions for the implementation of a set of methods for vocal and pedagogical work with students in China in the master's program not only promotes the formation of performing skills, artistry but also stimulates the vocal and pedagogical competence of future music teachers to solve further music pedagogical problems in practice.
Опис
Ключові слова
вокальна діяльність, вокально-виконавські уміння, підготовка викладача музичного мистецтва, навчання студентів-іноземців, вокальная деятельность, вокально-исполнительские умения, подготовка преподавателя музыкального искусства, обучение студентов-иностранцев, vocal activity, vocal-performing skills, training of a music art teacher, training of foreign students
Цитування
Беземчуук Л. В. Методи підготовки магістрантів з КНР до вокальної діяльності в педагогічних університетах / Л. В. Беземчук // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро, 17-18 серп. 2020 р. / Ред. Міжнар. електорон. наук-практ. журн. «WayScience». – Дніпро, 2020. – С 66–68