АНАЛІЗ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ДЕВІАЦІЙ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему порушення академічної доброчесності, плагіату в освітній сфері. В рамках аналізу антропологічних вимірів девіацій академічної доброчесності в освітній сфері в якості методологічного інструментарію звернута увага на можливості синергетики – теорії самоорганізації систем, що виникла на базі природничих наук та дозволяє використовувати міждисциплінарний підхід в гуманітарній сфері. В статье рассмотрена проблема нарушения академической доброчестности, плагиата в образовательной сфере. В рамках анализа антропологических измерений девиаций академической доброчестности в образовательной сфере в качестве методологического инструментария обращено внимание на возможности синергетики – теории самоорганизации систем, которая возникла на базе естественных наук и позволяет использовать междисциплинарный подход в гуманитарной сфере. The article considers the problem of violation of academic integrity, plagiarism in the educational sphere. As part of the analysis of anthropological dimensions of deviations of academic integrity in education as a methodological tool, attention is paid to the possibilities of synergetics - the theory of self-organization of systems, which arose on the basis of natural sciences and allows using an interdisciplinary approach in the humanities.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесность, девіації, аспірантські роботи, академическая доброчестность, девиации, аспирантские работы, academic integrity, deviations, postgraduate work
Цитування
Марчак О. Ю. Аналіз антропологічних вимірів девіацій академічної доброчесності / О. Ю. Марчак // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 150–152.