Стилізований портрет та методика вивчення портретного жанру на уроках образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження є аналіз методу стилізації, його сутності та визначення творчо-виражальної ролі в портретному жанрі образотворчого мистецтва. Аналізуючи світовий та вітчизняний візуальні мистецтва дослідити використання на практиці методів та авторських прийомів художньої стилізації. Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні та виявленні особливостей виражальних засобів художньої стилізації щодо композиції в портретному жанрі сучасного образотворчого мистецтва. Матеріали та методи. Для досягнення мети та реалізації завдань було використано комплекс методів: теоретичні – аналіз – для вивчення мистецтвознавчої та психолого-педагогічної літератури, синтез – для проектування оптимальних методів навчання основам живопису на заняттях з образотворчого мистецтва, узагальнення – для визначення сутності та змісту навчання основам портретного жанру в загальноосвітніх навчальних закладах, систематизація, порівняння для розкриття сутності та визначення базових понять. Практична значимість даного дослідження полягає в можливості використання його результатів як у художній, мистецькій так і у педагогічній діяльності мистецтвознавців, педагогів та художників. The purpose of the research is the analysis of the method of stylization, its essence and definition of the creative and expressive role in the portrait genre of fine art. Analyzing the world and domestic visual arts, investigate the use in practice of methods and author's techniques of artistic stylization. The scientific novelty of the work consists in a comprehensive study and identification of the features of expressive means of artistic stylization in relation to the composition in the portrait genre of modern fine art. Materials and methods. To achieve the goal and implement the tasks, a set of methods was used: theoretical - analysis - to study art history and psychological and pedagogical literature, synthesis - to design optimal methods of teaching the basics of painting in fine art classes, generalization - to determine the essence and content teaching the basics of the portrait genre in secondary schools, systematization, comparison to reveal the essence and definition of basic concepts. The practical significance of this research lies in the possibility of using its results both in the artistic and pedagogical activities of art critics, teachers and artists.
Опис
Ключові слова
портрет, образотворче мистецтво, художня стилізація, portrait, fine art, artistic stylization
Цитування
Луговська В. І. Стилізований портрет та методика вивчення портретного жанру на уроках образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / В. І. Луговська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 57 с. : іл. + дод.
Колекції