ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто досвід організації естетичної підготовки дошкільних працівників, який має багато цінних і цікавих положень, що не втратили актуальності й сьогодні. Вони потребують подальшого вивчення і переосмислення з метою використання найбільш прогресивних з них в освітньому процесі сучасних закладів дошкільної освіти. Аналіз історико-педагогічної літератури, архівних джерел, нормативної документації початку ХХ століття показав, що в цей період в Україні проводилася досить активна та цілеспрямована робота в галузі організації естетичної освіти педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. The article considers the experience of organizing aesthetic training of preschool workers, which has many valuable and interesting provisions that have not lost their relevance today. They require further study and rethinking in order to use the most progressive of them in the educational process of modern institutions of preschool education. The analysis of historical and pedagogical literature, archival sources, normative documentation of the early twentieth century showed that during this period in Ukraine was carried out quite active and purposeful work in the field of organization of aesthetic education of pedagogical workers of preschool educational institutions.
Опис
Ключові слова
естетична підготовка, дошкільні заклади, історія дошкільної освіти, aesthetic training, preschool institutions, history of preschool education
Цитування
Донченко О. В. Особливості організації естетичної підготовки працівників дошкільних закладів в Україні на початку ХХ ст.: актуальні питання / О. В. Донченко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 107–110.