Досвід Фінляндії щодо організації виховання батьків учнів: цільовий і змістовий компоненти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу досвіду визначення цільових і змістових компонентів виховання батьків у Фінляндії. Проведено науковий аналіз ступеня розробки проблеми. Указано, що досвід Фінляндії є цінним, не суперечить ціннісним пріоритетам української парадигми освіти і до цього часу не був предметом окремого дослідження. У ході проведення дослідження визначено особливості цільного компонента виховання батьків учнів у Фінляндії. Зокрема, зазначено про те, що основою розвитку дитини у цій країні визначено забезпечення батьками або компенсування освітнім закладом добробуту дитини, створення середовища відчуття радості, успіху. Така орієнтація суттєво відрізняється від практики українського досвіду організації педагогічної просвіти батьків. Конкретизовано той факт, що головне завдання виховання батьків у цій країні полягає в формування у них бачення ходу дитячого зростання, їхнього розвитку та навчальних можливостей, коли доросла людина підтримує та наставляє фізично, психологічно, соціально, пізнавально й емоційно, попереджує труднощі, що можуть виникнути. У статті наголошено на тому, що провідним принципом організації виховання батьків у Фінляндії є інтеграція. Зміст інтегративної просвіти забезпечується темами, пов’язаними зі сферою дитячого життя, аналізом змісту дитячих поглядів на світ. Цілі такої інтегративної просвіти батьків сумісно договірні та визнані середовищним суспільством, у якому живуть діти. Авторами зазначено, що у Фінляндії діє система універсального розвитку дітей у ранньому віці, система патронування і допомоги в організації догляду за дітьми, система охорони здоров’я, розгалужена система громадських бібліотек. Аналіз публікацій, дописів численних форумів батьків, спілкування з фінами засвідчило, що під час планування проблематики зустрічей чи занять з батьками і дітьми беруться до уваги різні галузі знань і розглядаються як частина обраної теми. Вибір тематичних модулів має за мету залучення батьків і дітей до планування занять. Новизна змістового компоненту забезпечується інтеграційним підходом у визначенні змісту занять і створенням розгалуженої мережі установ додаткових освітніх послуг у сфері спорту, мистецтва, культури, організації спільного дозвілля. The article is devoted to the analysis of the experience of determining the target and substantial components of training parents in Finland. A scientific analysis of the problem development degree has been conducted by scholars. It has been stated that the experience of Finland is valuable, does not contradict the value priorities of the Ukrainian paradigm of education, has never been the subject of a separate study. In the course of the scientific research the peculiarities of the substantial component of training students’ parents in Finland have been determined. In particular, it has been noted that the basis for a child’s development in this country is the provision of a child’s welfare by parents or compensating by the educational institution, creating conditions when children feel joy, success. This orientation is very different from the practice of the Ukrainian experience in organizing pedagogical education of parents. There is a fact that the main task of training parents in this country is the formation of their understanding of the child's growth, development and learning opportunities, when the adult maintains and teaches physically, psychologically, socially, cognitively and emotionally, prevents the difficulties that may arise. The article emphasizes that the main principle of the organization of training parents in Finland is integration. The content of integrating education is provided by topics related to childhood, by the analysis of the content of children's views on the world. The goals of such an integrative education of parents are consistently contractual and approved by the environmental community in which children live. The authors state that in Finland there is a system of universal early childhood development, a system of patronage and assistance in the organization of child care, a health care system, an extensive system of public libraries. The analysis of publications, numerous message boards for parents and communication with Finns has testified that different branches of knowledge are taken into account and considered as part of the chosen topic during the planning of the issues of meetings or classes with parents and children. The choice of the thematic modules is intended to involve parents and children in the planning of classes. The novelty of the substantial component is provided by the integration approach in determining the content of classes and creating an extensive network of institutions for additional educational services in the field of sports, art, culture, and organization of joint leisure activities.
Опис
Ключові слова
батьки, дитина, інтеграція, цілі виховання, розвиток, вихователі, підготовка, системність, суспільні цінності, parents, child, integration, goals of education, development, educators, training, systemacity, social values
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Досвід Фінляндії щодо організації виховання батьків учнів: цільовий і змістовий компоненти / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Я. В. Волкова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 46. – С. 37–47.