ENGLISH HUMOUR OF THE BRITISH ROYALS: LINGUISTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
English humor of the British royals often relies on generalizations, self-deprecating remarks, wordplay and puns. Their humor frequently uses irony and is often characterized by understatement, subtlety, sarcasm, and satire to create humorous effects. Англійський гумор британських королівських осіб часто спирається на узагальнення, самопринизливі зауваження, гру слів і каламбури. У їхньому гуморі часто використовується іронія, яка характеризується недомовленістю, тонкістю, сарказмом і сатирою для створення гумористичних ефектів.
Опис
Ключові слова
English humor, puns, irony, sarcasm, satire, англійський гумор, каламбури, іронія, сарказм, сатира
Цитування
Kornilieva L. English Humour of the British Royals: Linguistic and Stylistic Peculiarities / L. Kornilieva // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 34–37.