ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є аналіз змісту та юридичної природи державного управління сферою альтернативної енергетики, а також окреслення основних напрямів його вдосконалення. Авторкою статті проведено аналіз наукових підходів учених до визначення категорії «державне управління» та його співвідношення із суміжними категоріями «публічне управління» та «публічне адміністрування». У висновках визначено, що основними напрямами вдосконалення державного управління у сфері альтернативної енергетики є, насамперед, удосконалення правового регулювання правовідносини між суб’єктом та об’єктом адміністрування, закріплення на законодавчому рівні поняття «публічне адміністрування», його основних принципів та функцій у сфері альтернативної енергетики; подальші наукові розвідки щодо розмежування співвідношення понять «державне управління», «публічне управління» та «публічне адміністрування», а також дослідження організаційноправового складника здійснення останнього у сфері альтернативної енергетики. The purpose of the scientific article is to analyze the content and legal nature of public administration in the field of alternative energy, as well as to outline the main directions of its improvement. The author of the article analyzes the scientific approaches of scientists to the definition of «state management» and its relationship with related categories of «state administration» and «public administration», which is primarily due to the transformation of public administration and the emergence of new interrelated categories in this area. The conclusions determine that the main directions of improving public administration in the field of alternative energy are, first of all, improving the legal regulation of the legal relationship between the subject and the object of administration, enshrining at the legislative level the concept of «public administration», its basic principles and functions. alternative energy; further scientific research on the delimitation of the relationship between the concepts of «state management», «state administration» and «public administration», as well as the study of the organizational and legal component of the implementation of the latter in the field of alternative energy.
Опис
Ключові слова
державне управління, публічне управління, публічне адміністрування, альтернативна енергетика, органи виконавчої влади, state management, state administration, public administration, alternative energy, executive authorities
Цитування
Задихайло О. А. Основні напрями вдосконалення державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні / О. А. Задихайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 89–95.