ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ І АКТУАЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК З КРИЗОВИХ СІМЕЙ, РОЗЛУЧЕНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК ЗІ ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті проведений порівняльний аналіз зв’язків рівня суб’єктивного контролю з актуальним психоемоційним станом у жінок з кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей. До складу вибірки увійшли жінки 29-56 років загальною кількістю 454 особи. Були досліджені 224 жінки з кризисних сімей, 104 розлучених жінки. Групу порівняння склали 126 жінок зі звичайних сімей. Аналіз результатів виявив наявність значущих кореляцій шкал локусу контролю зі шкалами психопатологічної симптоматики, психосоціального стресу та госпітальної шкали тривоги і депресії у досліджуваних жінок. Найбільша кількість зв’язків виявлена в групі жінок з кризисних сімей. В статье проведен сравнительный анализ связей уровня субъективного контроля с актуальным психоэмоциональным состоянием у женщин из кризисных семей, разведенных женщин и женщин из обычных семей. В состав выборки вошли женщины 29-56 лет общей численностью 454 особы. Были исследованы 224 женщины из кризисных семей, 104 разведенные женщины. Группу сравнения составили 126 женщин из обычных семей. Анализ результатов выявил наличие значимых корреляций шкал локуса контроля со шкалами психопатологической симптоматики, психосоциального стресса и госпитальной шкалы тревоги и депрессии у исследуемых женщин. Наибольшее количество связей выявлено в группе женщин из кризисных семей. In this article it was carried out the comparative analysis of interconnections of the subjective control level with psychoemotional state of women from the crisis families, divorced women and women from ordinary families. Excerption included women at the age of 29-56 and the total quantity of 454 persons. There were studied 224 women from the crisis families, 104 divorced women. The group of comparison included 126 women from ordinary families. The analysis of results showed the existence of meaningful correlations of locus control scales with the scales of psychopathological symptomatology, psychosocial stress and the hospital scale of anxiety and depression in the studied women. The largest quantity of connections was revealed at the group of women from the crisis families.
Опис
Ключові слова
рівень суб’єктивного контролю, актуальний психоемоційний стан, психопатологічна симптоматика, психосоціальний стрес, тривога, депресія, уровень субъективного контроля, актуальное психоэмоциональное состояние, психопатологическая симптоматика, психосоциальный стресс, тревога, депрессия, level of subjective control, actual psychoemotional state, psychopathological symptomatology, psychosocial stress, anxiety, depression
Цитування
Фальова О. Є. Особливості взаємозв’язку рівня суб’єктивного контролю і актуального емоційного стану жінок з кризових сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей / О. Є. Фальова, Л. М. Рисована // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Психологія : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2015. – Вип. 58. – С. 37–40.