Невичерпний скарб. 2023 № 2 (22)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про міжнародну співпрацю наукових бібліотек ХНПУ імені Г. С. Сковороди та Cardiff Metropolitan University; про приєднання ХНПУ імені Г.С.Сковороди до Національного консорціуму ORCID-Україна; про онлайн заходи для здобувачів вищої освіти – просування інформаційних ресурсів бібліотеки; про перевірку текстів на унікальність в Unicheck; про презентації біобібліографічних покажчиків серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди», присвячених Білоусовій Людмилі Іванівні, Лисиченко Лідії Андріївні та біобібліографічного покажчика до ювілею Гончаренко Марії Степанівни; про допомогу у написанні курсової роботи; про жінок та інтелектуальну власність – прискорення інновацій та творчості; про прибирання у бібліотеці; про охорону праці як запоруку життя; про участь у 12 Всеукраїнській школі бібліотечного журналіста; про нагороду профспілкового лідера бібліотеки та привітання співробітників бібліотеки з нагоди Дня науки. The bulletin highlights various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of the H.S. Skovoroda Scientific Library, and reveals the features of its funds. In the issue: about the international cooperation of scientific libraries of H. S. Skovoroda KhNPU and Cardiff Metropolitan University; on the joining of H. S. Skovoroda KhNPU to the ORCID-Ukraine National Consortium; about online events for higher education seekers - promoting the library's information resources; about checking texts for uniqueness in Unicheck; about the presentation of the bio-bibliographic indexes of the series "Scientists of H. S. Skovoroda KhNPU" dedicated to Lyudmila Ivanivna Belousova, Lidia Andriivna Lysychenko and the bio-bibliographic index to the anniversary of Maria Stepanivna Goncharenko; about help in writing a term paper; on women and intellectual property - acceleration of innovation and creativity; about cleaning in the library; about labor protection as a guarantee of life; about participation in the 12th All-Ukrainian School of Library Journalists; about the award of the union leader of the library and congratulations to the library employees on the occasion of Science Day.
Опис
Ключові слова
міжнародна співпраця, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Cardiff Metropolitan University, консорціум ORCID, інформаційні ресурси, Unicheck, біобібліографічні покажчики, Білоусова Людмила Іванівна, Лисиченко Лідія Андріївна, Гончаренко Марія Степанівна, Школа бібліотечного журналіста, профспілкова робота, День науки, international cooperation, H. S. Skovoroda KhNPU, Cardiff Metropolitan University, ORCID, information resources, biobibliographic indexes, Lyudmila Ivanovna Belousova, Lidia Andriivna Lysychenko, Honcharenko Maria Stepanivna, School of library journalist, trade union work, Science Day
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2023. – № 2 (22), черв. – 16 с.