ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано зміст та юридичну природу державного управління сферою альтернативної енергетики, а також окреслення основних напрямів його вдосконалення. Авторкою статті проведено аналіз наукових підходів учених до визначення категорії «державне управління» та його співвідношення із суміжними категоріями «публічне управління» та «публічне адміністрування». У висновках визначено, що основними напрямами вдосконалення державного управління у сфері альтернативної енергетики є, насамперед, удосконалення правового регулювання правовідносини між суб’єктом та об’єктом адміністрування, закріплення на законодавчому рівні поняття «публічне адміністрування», його основних принципів та функцій у сфері альтернативної енергетики; подальші наукові розвідки щодо розмежування співвідношення понять «державне управління», «публічне управління» та «публічне адміністрування», а також дослідження організаційноправового складника здійснення останнього у сфері альтернативної енергетики. В статье проанализировано содержание и юридическую природу государственного управления сферой альтернативной энергетики, а также определение основных направлений его совершенствования. Автором статьи проведен анализ научных подходов ученых к определению категории «государственное управление» и его соотношение со смежными категориями «публичное управление» и «публичное администрирование». В выводах определено, что основными направлениями совершенствования государственного управления в сфере альтернативной энергетики является, прежде всего, совершенствование правового регулирования правоотношения между субъектом и объектом администрирования, закрепление на законодательном уровне понятия «публичное администрирование», его основных принципов и функций в сфере альтернативной энергетики; дальнейшие научные исследования по разграничению соотношения понятий «государственное управление», «публичное управление» и «публичное администрирование», а также исследования организационно-правовой составляющей осуществления последнего в сфере альтернативной энергетики. The article analyses the content and legal nature of public administration in the sphere of alternative energy, as well as the definition of the main directions of its improvement. The author of the article analyzes the scientific approaches of scientists to the definition of the category of "public administration" and its correlation with the related categories of "public administration" and "public administration". The conclusions determined that the main directions of improvement of public administration in the field of alternative energy is, first of all, to improve the legal regulation of legal relations between the subject and object of administration, fixing at the legislative level the concept of "public administration", its basic principles and functions in the field of alternative energy; further scientific research on the distinction between the concepts "state administration", "public management" and "public administration.
Опис
Ключові слова
державне управління, публічне управління, публічне адміністрування, альтернативна енергетика, органи виконавчої влади, государственное управление, публичное управление, публичное администрирование, альтернативная энергетика, органы исполнительной власти, state management, public management, public administration, alternative energy, executive authorities
Цитування
Задихайло О. А. Основні напрями вдосконалення державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні / О. А. Задихайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 34. – С. 89–95.