Антропоніми як стильовий індикатор творчості І. С. Нечуя-Левицького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Антропонімна система творів І. С.Нечуя-Левицького є мініатюрним відображенням загальнонародного українського антропонімікону другої половини XIX століття. Антропонимная система произведений И. С. Нечуя-Левицкого является миниатюрным отражением общенародного украинского антропонимикона второй половины XIX века. The anthroponymic system of works by I.S. Nechuy-Levytsky is a miniature reflection of the nationwide Ukrainian anthroponymicon of the second half of the 19th century.
Опис
Ключові слова
антропоніми, стильовий індикатор, творчість, Нечуй-Левицький І. С., літературна ономастика, антропонимы, стилевой индикатор, творчество, Нечуй-Левицкий И. С., литературная ономастика, anthroponyms, stylistic indicator, creativity, Nechui-Levitsky I. S., literary onomastics, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Cуковатих Л. О. Антропоніми як стильовий індикатор творчості І. С. Нечуя-Левицького / Л. О. Суковатих // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 35–36.