ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМІННЯ ХАРАКТЕРИЗУВАТИ ГЕРОЇВ ТВОРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування в учнів початкових класів уміння характеризувати героїв. Зосереджено увагу на творах дитячої літератури, в яких досить детально зображено образи-персонажі, для подальшого формування в учнів початкових класів уміння характеризувати героїв творів. Зазначено, що в дітей молодшого шкільного віку виникають проблеми під час характеристики героїв художнього твору, пов’язані переважно із невмінням оцінювати ситуацію з урахуванням мотивів героїв та обмеженим словниковим запасом. Якщо вчителі не звертають на це увагу, або використовують шаблонні завдання, в учнів уміння характеризувати героя формується стихійно, з певними прогалинами. The publication examines the formation of primary school students' ability to characterize heroes. Attention is focused on the works of children's literature, in which the images-characters are depicted in sufficient detail, for the further formation of primary school students' ability to characterize the heroes of the works. It is noted that children of primary school age have problems when characterizing the heroes of a work of art, mainly related to the inability to assess the situation taking into account the motives of the heroes and limited vocabulary. If teachers do not pay attention to this, or use template tasks, students' ability to characterize the hero is formed spontaneously, with certain gaps.
Опис
Ключові слова
читання, дитяча література, початкова школа, студентські роботи, reading, children's literature, primary school, student works
Цитування
Світлична А. Формування в учнів початкових класів уміння характеризувати героїв творів / А. Світлична // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 21–22.