Драматизація як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку українського суспільства вимагають вдосконалення освітнього процесу в початковій школі. Відбувається оновлення змісту початкової загальної освіти на засадах комунікативного та компетентісного підходів. Одним із першочергових завдань перед учителем початкових класів стає розвиток та вдосконалення формування комунікативної компетентності молодших школярів, покращення мовленнєвої підготовки учнів. Чільне місце серед ефективних засобів формування комунікативної компетентності займає драматизація. Випускна кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розкрито поняття «компетенція», «комунікативна компетентість» та «драматизація»; висвітлено вплив драматизації на формування комунікативної компетентності молодших школярів. У другому розділі у ході констатувального етапу педагогічного експерименту виявлено первинний рівень сформованості комунікативної компетентності учнів першого класу за допомогою певних завдань. На формувальному етапі було розроблено начальну дисципліну «Книжковий клуб», яка викладалась в Харківському приватному навчально-виховному комплексі «Авторській школі Бойка» упродовж 2020/2021 навчального року. Представлено річний план навчальної дисципліни і розробки уроків. Динаміку показників рівня сформованості комунікативної компетентності молодших школярів в експериментальному та контрольному класах представлено у таблицях і на діаграмах. У висновках доведено, що подані в кінці дослідження, є логічними та переконливими. Современные изменения в социально-экономическом, духовном развитии украинского общества требуют усовершенствования образовательного процесса в начальной школе. Происходит обновление содержания начального общего образования на основе коммуникативного и компетентного подходов. Одним из первоочередных задач перед учителем начальных классов становится развитие и усовершенствование формирования коммуникативной компетентности младших школьников, улучшение речевой подготовки учащихся. Ведущее место среди эффективных средств формирования коммуникативной компетентности занимает драматизация. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе раскрыты понятия «компетенция», «коммуникативная компетентность» и «драматизация»; освещено влияние драматизации на формирование коммуникативной компетентности младших школьников. Во втором разделе в ходе констатирующего этапа педагогического эксперимента обнаружен первичный уровень сформированности коммуникативной компетентности учащихся первого класса с помощью определенных задач. На формировочном этапе была разработана начальная дисциплина «Книжный клуб», которая преподавалась в Харьковском частном учебно-воспитательном комплексе «Авторской школе Бойко» на протяжении 2020/2021 учебного года. Представлен годовой план учебной дисциплины и разработки уроков. Динамика показателей уровня сформированности коммуникативной компетентности младших школьников в экспериментальном и контрольном классах представлена ​​в таблицах и на диаграммах. В выводах доказано, что представленные в конце исследования являются логичными и убедительными. Modern changes in the socio-economic and spiritual development of Ukrainian society require the improvement of the educational process in primary school. The content of primary general education is being updated on the basis of communicative and competence approaches. One of the priority tasks for primary school teachers is the development and improvement of the formation of communicative competence of primary school students, improving the speech training of students. Dramatization occupies a prominent place among the effective means of forming communicative competence. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section reveals the concepts of «competence», «communicative competence» and «dramatization»; highlight the impact of dramatization on the formation of communicative competence of primary school students. In the second section, during the ascertaining stage of the pedagogical experiment, the primary level of formation of communicative competence of first-graders with the help of certain tasks was revealed. At the formative stage, the initial discipline «Book Club» was developed, which was taught at the Kharkiv private educational complex «Boiko author's school» during the 2020/2021 academic year. The annual plan of the discipline and lesson development is presented. The dynamics of indicators of the level of development of the formation of communicative competence of primary school students in the experimental and control classes are presented in tables and diagrams. The conclusions prove that the presented at the end of the study are logical and convincing.
Опис
Ключові слова
компетентність, комунікативна компетентність, молодші школярі, драматизація, компетентность, коммуникативная компетентность, младшие школьники, драматизация, competence, communicative competence, junior schoolchildren, dramatization
Цитування
Захарова А. А. Драматизація як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. А. Захарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 75 с. + дод.
Колекції