РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ У ПАУЕРЛІФТІНГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Високий рівень досягнень в сучасному спорті зумовлює необхідність постійно вдосконалювати всі сторони підготовки спортсменів, і в першу чергу, її основного розділу – системи спортивного тренування. В останній час наукові робітники і практики спорту [30, 39, 42] все більше затверджуються в думці, що звичайне збільшення об’єму та інтенсивності тренувальних навантажень не призводить до бажаних результатів. Саме тому все сильніше відчувається необхідність синтезу багатогранних знань з метою більш спрямованого застосування їх в управлінні тренувальним процесом і досягнення планувальних результатів. Одним з напрямів психологічної підготовки спортсменів є розвиток та формування мотивів, характеру, специфічних почуттів, здібностей; вміння ефективно реалізувати якості темпераменту та інші психологічні особливості спортсмена; формування спеціалізованого сприйняття та динаміки передстартових станів, психічної стійкості, надійності спортсмена та вміння їх корегувати, формування вольових якостей [36, 37]. Воля спортсмена проявляється в умінні змусити себе у потрібний момент продовжити діяти, продовжити боротьбу із суперником, незважаючи на втому, біль у м’язах; вміння побороти в собі страх перед титулованішим суперником, змусити себе йти до наміченої цілі [4, 16, 20]. Для здійснення вольового вчинку людині можуть перешкоджати не лише зовнішні перепони, що обмежують прояв зовнішньої активності, але й зміст її свідомості (внутрішні перешкоди). Автори підкреслюють, що головним параметром, який характеризує волю людини, є сила волі як загальна здатність переборювати значні труднощі, які можуть виникати під час руху до мети [20, 24, 27]. Вона базується на сукупності позитивних вольових якостей, таких як витримка, самовладання - уміння і можливість стримувати імпульсивні дії, гальмувати те, що заважає досягти мети, утримуватися від непродуманих дій та володіти собою і виконувати задумане і необхідне; цілеспрямованість — свідома й активна спрямованість людини на осягнення певного результату діяльності яка зумовлена певними переконаннями; наполегливість; ініціативність — спроби намагатися реалізувати власні ідеї; самостійність — здатність усвідомлено вирішувати, не піддаючись різним впливам, які перешкоджають на шляху до мети, діяти відповідно до своїх задумів (у тому числі організовувати діяльність, контролювати її хід); рішучість — відсутність зайвих вагань і сумнівів у боротьбі мотивів, вчасне і швидке прийняття рішення у значущій ситуації; сміливість — здатність людини подавляти певні захисні реакції, які виникають внаслідок страху [24]. Отримання відповідної психодіагностичної інформації відкриває певні можливості у відношенні оптимізації тренувального процесу: реалізуються принципи індивідуального підходу до спортсменів, підбору відповідних фізичних та психологічних навантажень, можлива корекція умов тренування та оточення спортсмена, тощо. Тому пошук шляхів формування необхідних психологічних якостей та станів спортсменів через фізичні вправи та психологічні методики на сьогодні залишається актуальним напрямком наукових пошуків [36, 37]. Мета роботи – розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтингу. Під час проведення нашого дослідження нами використовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, психодіагностичні тести, контент аналіз, анкетування, методи математичної обробки даних. У педагогічному дослідженні приймали участь 8 атлетів у віці 15-20 років, які не мали вагомих кваліфікаційних здобутків (1 розряд та нижче). Тренувальний процес проводився за індивідуальною програмою, складеною тренерами у співпраці з нами, в яку додавалися як фізичні вправи так побутові завдання для розвитку вольових якостей. Запропоновані вправи планувались та виконувались як під час тренувального процесу так і під час побутового життя спортсменів. Педагогічне дослідження тривало 5 тижнів по 5 тренувань на тиждень, що становило загалом 25 тренувань під час яких впроваджувалися спеціалізовані вправи та завдання. Результати дослідження. Встановлено, що з віком атлетипауерліфтери вдосконалюють свої вольові якості, але рівень взаємозв’язків середній (r=0,47); між рівнем розвитку вольових якостей та кваліфікацією спортсменів встановлений низький рівень взаємозв’язків (r=0,17) а кваліфікація ніяким чином не пов’язана із віком атлетів (r=0,03); між розвитком вольової саморегуляції та вольовими якостями пауерліфтерів спостерігається взаємозв’язок середнього ступеню прояву (r=0,49); встановлено відсутність взаємозв’язків між показниками самовладання пауерліфтерів та їх віком та кваліфікацією (r=0,17 та 0,14 відповідно). Аналізуючи самовладання спортсменів з урахуванням їх спортивної кваліфікації спостерігається тенденція до виразного розкиду даних у спортсменів, що мають нижчу кваліфікацію, але ця тенденція не достовірна. Висновки. Побудова розпорядку дня спортсменів та відповідна методика підвищення навантажень, що запропонована нами позитивно вплинули на формування вольових якостей спортсменів: загально груповий рівень розвитку вольових якостей атлетів достовірно покращився на 13 балів, що складає 5,99% (при р˂0,05); загально групові зміни сформованості самовладання достовірно покращилися у атлетів на 11,76% (при р˂0,05); Загально груповий показник вольової саморегуляції спортсменів достовірно збільшився на 11 балів, що складає 9,09% (при р˂0,05). The high level of achievements in modern sports makes it necessary to constantly improve all aspects of the training of athletes, and first of all, its main section - the system of sports training. Recently, scientific workers and sports practitioners [30, 39, 42] have increasingly confirmed the opinion that the usual increase in the volume and intensity of training loads does not lead to the desired results. That is why the need for the synthesis of multifaceted knowledge is felt more and more in order to use it in a more targeted way in managing the training process and achieving planned results. One of the directions of psychological training of athletes is the development and formation of motives, character, specific feelings, abilities; the ability to effectively realize the qualities of temperament and other psychological features of an athlete; formation of specialized perception and dynamics of pre-start states, mental stability, reliability of the athlete and the ability to correct them, formation of willpower [36, 37]. The athlete's will is manifested in the ability to force oneself at the right moment to continue to act, to continue the fight with the opponent, despite fatigue, muscle pain; the ability to overcome the fear of a more titled opponent, to force oneself to go to the intended goal [4, 16, 20]. In order to perform a voluntary act, a person can be prevented not only by external obstacles that limit the manifestation of external activity, but also by the content of his consciousness (internal obstacles). The authors emphasize that the main parameter that characterizes a person's will is willpower as a general ability to overcome significant difficulties that may arise while moving towards a goal [20, 24, 27]. It is based on a set of positive willpower qualities, such as endurance, self-control - the ability and ability to restrain impulsive actions, inhibit what prevents you from achieving a goal, refrain from ill-considered actions and master yourself and carry out what is planned and necessary; goal-directedness — conscious and active orientation of a person to achieve a certain result of activity, which is determined by certain beliefs; persistence; initiative — attempts to try to realize one's own ideas; independence — the ability to consciously decide, without succumbing to various influences that stand in the way of the goal, to act in accordance with one's plans (including organizing activities, controlling their progress); decisiveness - the absence of unnecessary hesitation and doubts in the struggle of motives, timely and quick decision-making in a significant situation; Courage is a person's ability to suppress certain protective reactions that arise as a result of fear [24]. Obtaining appropriate psychodiagnostic information opens up certain opportunities in terms of optimizing the training process: the principles of an individual approach to athletes, selection of appropriate physical and psychological loads, possible correction of training conditions and the environment of the athlete, etc. are implemented. Therefore, the search for ways to form the necessary psychological qualities and states of athletes through physical exercises and psychological methods remains an actual direction of scientific research [36, 37]. The purpose of the study is to develop the willpower of athletes in powerlifting. During our research, we used the following research methods: analysis of scientific and methodological literature, psychodiagnostic tests, content analysis, questionnaires, methods of mathematical data processing. 8 athletes aged 15-20 who did not have significant qualification achievements (1st rank and below) took part in the pedagogical research. The training process was carried out according to an individual program drawn up by trainers in cooperation with us, which included both physical exercises and household tasks for the development of willpower. The proposed exercises were planned and performed both during the training process and during the everyday life of the athletes. The pedagogical study lasted for 5 weeks with 5 training sessions per week, which was a total of 25 training sessions during which specialized exercises and tasks were implemented. Research results. It was established that powerlifters improve their willpower with age, but the level of correlation is average (r=0.47); a low level of correlation was established between the level of development of willpower and the qualification of athletes (r=0.17), and the qualification is in no way related to the age of the athletes (r=0.03); between the development of volitional self-regulation and the volitional qualities of powerlifters, there is an average degree of correlation (r=0.49); it was established that there is no relationship between powerlifters' self-control indicators and their age and qualification (r=0.17 and 0.14, respectively). Analyzing the self-control of athletes taking into account their sports qualifications, there is a tendency to a distinct scattering of data in athletes with lower qualifications, but this tendency is not reliable. Conclusions. Building the daily schedule of athletes and the corresponding method of increasing loads, which we proposed, had a positive effect on the formation of willpower of athletes: the overall group level of development of willpower of athletes reliably improved by 13 points, which is 5.99% (at p˂0.05); overall group changes in the formation of self-control significantly improved in athletes by 11.76% (at p˂0.05); In general, the group indicator of volitional self-regulation of athletes increased significantly by 11 points, which is 9.09% (at p˂0.05).
Опис
Ключові слова
пауерліфтинг, вольові якості, психологічна підготовка, розвиток, силові якості, побутові завдання, powerlifting, willpower, psychological training, development, strength qualities, household tasks
Цитування
Папучій О. Ю. Розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтингу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. Ю. Папучій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2022. – 45 с. + дод.
Колекції