ПРОБЛЕМА ДИТИНСТВА В СОЦІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т»
Анотація
Автор розглядає процеси соціалізації та розвитку дитини. У двоспрямованому процесі задоволення взаємних вимог (соціалізації), що висуваються дитиною і суспільством одне до одного, відбувається відтворення суспільства (за умови, якщо воно задовольняє потреби індивіда) і розвиток людини, формування особистості (за умови прийняття нею вимог, що висуваються суспільством). Дитина має оволодіти мовою, мовленнєвими відношеннями, основами рахування, специфікою участі в іграх й обрядах, формуються її навички гігієни, носіння одягу, поводження з речами, орієнтації у природному й технічному середовищі. Автор рассматривает процессы социализации и развития ребенка. В двунаправленном процессе удовлетворения взаимных требований (социализации), предъявляемых ребенком и обществом друг к другу, происходит воспроизводство общества (при условии, если оно удовлетворяет потребности индивида) и развитие человека, формирование личности (при условии принятия им требований, предъявляемых обществом). Ребенок должен овладеть языком, речевыми отношениями, основами счета, спецификой участия в играх и обрядах, формируются его навыки гигиены, ношения одежды, обращения с вещами, ориентации в природном и технической среде.
Опис
Ключові слова
діти, дитинство, розвиток особистості, соціалізація дитини, соціальні потреби дитини, соціологія, дети, детство, развитие личности, социализация ребенка, социальные нужды ребенка, социология, children, childhood, personality development, child socialization, social needs child, sociology
Цитування
Лупаренко С. Є. Проблема дитинства в соціології / С. Є. Лупаренко // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2016 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», каф. соціол. і соц. роботи ; [за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора]. – Ужгород : [б. в.], 2016. – С. 103–104.