Порівняння впливу занять акробатичним рок-н-ролом та бальними танцями на формування культури рухів дітей молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
У результаті дослідження було визначено основні показники рівня сформованості культури рухів молодших школярів, зокрема: правильна постава; пластичність та координованість рухів. Доведено, що під впливом занять акробатичним рок-н-ролом та спортивними бальними танцями майже все показники культури рухів дівчат молодшого шкільного віку набули покращення, особливо динамічна постава, пластичність та координованість рухів. Тоді як показники дівчат, що не займалися спортом залишилися без змін, або погіршилися. Висновки. У дослідженні здійснено порівняльний аналіз рівня сформованості культури рухів юних спортсменів у рок-н-ролі та бальних танцях. Статистично вірогідної різниці між показниками культури рухів юних спортсменок, що займаються акробатичним рок-н-ролом й спортивними бальними танцями не виявлено. Проте таке ж порівняння дівчат, що займалися танцювальними видами спорту з дівчатами не спортсменками показало їхнє відставання за більшістю показників, а особливо динамічною поставою, пластичністю й координованістю. В результате исследования были определены основные показатели уровня культуры движений младших школьников, в частности: правильная осанка; пластичность и координация движений. Доказано, что под влиянием занятий акробатическим рок-н-роллом и спортивными бальными танцами почти все показатели культуры движений девочек младшего школьного возраста улучшились, особенно динамическая осанка, пластичность и координация движений. Тогда как показатели девочек, не занимавшихся спортом остались без изменений, или ухудшились. Выводы. В исследовании осуществлен сравнительный анализ уровня культуры движений юных спортсменок в рок-н-ролле и бальных танцах. Статистически достоверной разницы между показателями культуры движений юных спортсменок, занимающихся акробатическим рок-н-роллом и спортивными бальными танцами не обнаружено. Однако такое же сравнение девочек, занимавшихся танцевальными видами спорта с девушками не спортсменками показало их отставание по большинству показателей, особенно динамичной осанке, пластичности и координации. The study identified the main indicators of the level of culture of movements of younger students, in particular: correct posture; plasticity and coordination of movements. It is proved that under the influence of acrobatic rock'n'roll and ballroom dancing almost all indicators of the culture of movements of girls of primary school age have improved, especially dynamic posture, plasticity and coordination of movements. While the performance of girls who did not play sports remained unchanged, or deteriorated. Conclusions. The study carried out a comparative analysis of the level of culture of movements of young athletes in rock and roll and ballroom dancing. There was no statistically significant difference between the indicators of the culture of movements of young athletes engaged in acrobatic rock ' n ' roll and ballroom dancing. However, the same comparison of girls engaged in dance sports with girls not athletes showed their lagging behind in most indicators, especially dynamic posture, plasticity and coordination.
Опис
Ключові слова
акробатичний рок-н-рол, бальні танці, культура рухів, координованість, молодші школярі, пластичність, постава, акробатический рок-н-ролл, бальные танцы, культура движений, координация, младшие школьники, пластичность, осанка, acrobatic rock ' n ' roll, ballroom dancing, culture of movements, coordination, younger students, plasticity, posture
Цитування
Порівняння впливу занять акробатичним рок-н-ролом та бальними танцями на формування культури рухів дітей молодшого шкільного віку / Т. М. Кравчук, Н. М. Санжарова, О. О. Слюсар, А. І. Моісєєв // Здоровье, спорт, реабилитация. ‒ 2018. ‒ Т. 4, № 4. ‒ С. 87-95. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2536493.