Психолінгвістичні особливості розробки інструкції для спрямованого асоціативного експерименту через семантичні ознаки слова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються психолінгвістичні особливості розробки інструкції для спрямованого асоціативного експерименту через семантичні ознаки семантики слова. Основний метод дослідження – психолінгвістичний експеримент, головним етапом якого є спрямований асоціативний експеримент зі стимулом «людина, яка фліртує». Вибірка склала 215 респондентів молодого віку (21–35). Формулювання інструкції для спрямованого асоціативного експерименту було здійснено через семантичні ознаки (параметри) семантики слова в межах параметричної концепції значення. Семантичні ознаки (параметри) смислового розряду лексики, до якої належить стимул «людина, яка фліртує», виділені на підставі систематизації і узагальнення результатів теоретичних і емпіричних психологічних досліджень, присвячених феномену «флірт». Сформульована інструкція для спрямованого асоціативного експерименту зі стимулом «людина, яка фліртує» містить 23 асоціативні поля. Підсумком проведеного дослідження стало створення асоціативних полів для кожної семантичної ознаки (23 асоціативні поля) та розподілення 215 реакцій за семантичними кластерами за кожною з 23 семантичних ознак. The work investigates psycholinguistic characteristics of developing instructions for a controlled associative experiment by means of semantic features of the word semantics. The main research method is a psycholinguistic experiment, whose main stage is the controlled associative experiment with the stimulus «flirting person». The sample consisted of 215 young respondents (age 21–35). The instructions were formulated for the controlled associative experiment by means of semantic features (parameters) of the word semantics in the framework of the parametric conception of meaning. The semantic features (parameters) of the semantic class of the lexis to which the stimulus «flirting person» belongs, was defined on the basis of systematization and generalization of the results of theoretical and empirical psychological research devoted to the phenomenon of «flirting». The formulated instruction for the controlled associative experiment with the stimulus «flirting person» contains 23 associative fields. As a result of the conducted research, we created associative fields to each semantic feature (23 associative fields) and divided 215 reactions into semantic clusters according to the 23 semantic features.
Опис
Ключові слова
психолінгвістика, параметрична концепція, направлений асоціативний експеримент, молодь, флірт, «людина, яка фліртує», psycholinguistic, parametric concept, controlled association experiment, youth, flirt, «flirting person»
Цитування
Гоголь Д. М. Психолінгвістичні особливості розробки інструкції для спрямованого асоціативного експерименту через семантичні ознаки слова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Д. М. Гоголь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. : іл.
Колекції