Аналіз досвіду країн європейського співтовариства з соціального супроводу багатодітних сімей як умова удосконалення системи соціальної роботи в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що узагальнення досвіду країн європейського співтовариства з соціальної допомоги та соціального супроводу багатодітних сімей показало, що вони є достатньо різноманітними, але спільним для всіх країн є спрямованість на забезпечення максимально сприятливих умов для підтримки багатодітності, що є перспективним завданням для сфери соціальної допомоги багатодітним сім’ям в Україні. В статье рассмотрено, что обобщение опыта стран европейского сообщества по социальной помощи и социальному сопровождению многодетных семей показало, что они достаточно разнообразны, но общим для всех стран является направленность на обеспечение максимально благоприятных условий для поддержки многодетности, что является перспективной задачей для сферы социальной помощи многодетным семьям в Украине. The article considers that the generalization of the experience of the European Community countries on social assistance and social support of large families has shown that they are quite diverse, but common to all countries is to provide the most favorable conditions for supporting large families, which is a promising task for social assistance. large families in Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальна робота в Україні, соціальний захист населення, європейське співтовариство, багатодітні сім’ї, соціальний супровід, соціальна допомога, студентські роботи, социальная работа в Украине, социальная защита населения, европейское сообщество, многодетные семьи, социальное сопровождение, социальная помощь, студенческие работы, social work in Ukraine, social protection of the population, European community, large families, social support, social assistance, student work
Цитування
Вазуля К. Аналіз досвіду країн європейського співтовариства з соціального супроводу багатодітних сімей як умова удосконалення системи соціальної роботи в Україні / К. Вазуля // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 33–34.