ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтовано базові поняття теорії функцій, а саме: схарактеризовано різні підходи (генетичний, логічний) до визначення поняття функції, розкрито його генезис, способи задання (аналітичний, табличний, графічний) та дослідження функцій, їх класифікацію, розглянуто основні властивості границі функції неперервного аргументу; визначено суть поняття «індивідуальний підхід», «диференціація навчання», шляхи їх здійснення у вивченні функціональної змістової лінії; виконано логіко-дидактичний аналіз функціональної змістової лінії; розроблено науково-технологічне забезпечення навчально-пізнавальної діяльності учнів у вивченні функціональної змістової лінії шкільного курсу математики. The given work theoretically substantiates basic notions of theory of functions, namely characterizes different approaches (genetic, logic) to defining the concept of function, reveals its genesis, ways to set (analytical, tabular, graphical) and test functions, classifying them, considers basic properties of continuous argument function boundary; determines the essence of ‘individual approach’ and ‘individualization of training’ and ways to employ them for teaching the functional content aspect; elaborates the logical and didactic analysis of the functional content aspect; develops scientific and methodical support for student’s cognitive activity in learning the topic of functions within the school course of mathematics. The positive impact of the conducted work on raising the levels of school students’ learning opportunities is found.
Опис
Ключові слова
функція, функціональна змістова лінія, науково-методичне забезпечення, function, the functional content aspect, scientific and methodical support
Цитування
Покусай А. М. Диференційований підхід до вивчення елементарних функцій в курсі алгебри та початків аналізу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / А. М. Покусай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 92 с. : іл. + дод.
Колекції