РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ОО "Институт социальной трансформации"
Анотація
Криза цінностей, дефіцит духовності зумовлюють напружений пошук шляхів гуманізації життя, осмислення цінностей сучасного і майбутнього. Процес засвоєння культурних цінностей проходить через знайомство з різноманітними текстами, звичаями, нормами поведінки. Засвоєння культурних цінностей є одним із аспектів саморозвитку дітей молодшого шкільного віку, і можливості культури в процесі впливу на особистісний саморозвиток учнів є значним. У людському бутті найбільш важливу роль відіграють базові цінності, до яких відносяться благо, добро, свобода, справедливість, істина, життя, здоров‘я, краса. На таких базових цінностях виховується людина, але орієнтуючись на них формується і суспільство в цілому. Кризис ценностей, дефицит духовности обусловливают напряженный поиск путей гуманизации жизни, осмысление ценностей современного и будущего. Процесс усвоения культурных ценностей проходит через знакомство с разнообразными текстами, обычаями, нормами поведения. Усвоение культурных ценностей является одним из аспектов саморазвития детей младшего школьного возраста, и возможности культуры в процессе воздействия на личностное саморазвитие учащихся является значительным. В человеческом бытии наиболее важную роль играют базовые ценности, к которым относятся благо, добро, свобода, справедливость, истина, жизнь, здоровье, красота. На таких базовых ценностях воспитывается человек, но ориентируясь на них, формируется и общество в целом. The crisis of values, spirituality deficiency causing intense search for ways to humanize life, understanding the present and future value. The process of assimilation of cultural values is through familiarity with a variety of texts, traditions, norms of behavior. The acquisition of cultural property is one of the aspects of self-primary school children, and the possibility of culture in the impact on personal self-development of pupils is significant. In the human being, the most important role played by core values, which include good, good, freedom, justice, truth, life, health and beauty. In such basic values educated man, but focusing on them formed and society as a whole.
Опис
Ключові слова
духовні цінності, молодший шкільний вік, культура, людинознавство, духовные ценности, младший школьный возраст, культура, человековедение, spiritual values, junior school age, culture, humanity
Цитування
Яворівська В. Л. Роль цінностей в освітньому процесі сучасної початкової школи / В. Л. Яворівська // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. науч. тр. ХІІІ Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26-27 мая 2016 г. – Переяслав-Хмельницкий : NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION, 2016. – Вып. 5 (13), Ч. 4. – С. 116–119.