Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains reports on philosophy, world culture, life-giving and current problems of education in contemporary socio-cultural contexts. The collection is intended for scientific and practical workers in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
освіта, постсучасність, Григорій Сковорода, філософія, соціокультурні контексти, образование, постсовременность, Григорий Сковорода, философия, социокультурные контексты, education, post-modernity, Grigory Skovoroda, philosophy, socio-cultural contexts
Цитування
Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 171 с.