Виховання міжетнічної толерантності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито зміст понять «толерантність», «міжетнічна толерантність», проаналізовано сучасні підходи до виховання міжетнічної толерантності у молодших школярів, обгрунтовано педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи, розроблено експериментальну програму виховання міжетнічної толерантності молодших школярів із використанням ігрових технологій, експериментально перевірено ефективність педагогічних умов виховання міжетнічної толерантності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. В квалификационной работе раскрыто содержание понятий «толерантность»,«межэтническая толерантность», проанализированы современные подходы к воспитанию межэтнической толерантности у младших школьников, обоснованно педагогические условия воспитания межэтнической толерантности младших школьников в образовательном процессе начальной школы, разработана экспериментальная программа воспитания межэтнической толерантности младших школьников с использованием игровых технологий, экспериментально проверена эффективность педагогических условий воспитание межэтнической толерантности младших школьников в образовательном процессе начальной школы. The qualification work reveals the content of the concepts "tolerance", "interethnic tolerance", analyzes modern approaches to the education of interethnic tolerance in primary school children, substantiates the pedagogical conditions for the education of interethnic tolerance of primary school children in the educational process of primary school, developed experimental programs game technologies, experimentally tested the effectiveness of pedagogical conditions for the education of interethnic tolerance of primary school children in the educational process of primary school.
Опис
Ключові слова
толерантність, толерантність молодшого школяра, міжетнічна толерантність, виховання міжетнічної толерантності, педагогічні умови, ігрові технології, толерантность, толерантность младшего школьника, межэтническая толерантность, воспитание межэтнической толерантности, педагогические условия, игровые технологии, tolerance, tolerance of junior schoolchild, interethnic tolerance, education of interethnic tolerance, pedagogical conditions, game technologies
Цитування
Синенко А. М. Виховання міжетнічної толерантності молодших школярів у освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. М. Синенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 73 с. : іл., + табл.
Колекції