ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 4-АМІНОБЕНЗЕНСУЛЬФОНОВОЇ КИСЛОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано ідентифікацію та кількісне визначення 4-амінобензенсульфонової кислоти (сульфанілової кислоти), яка є джерелом для одержання великої групи сульфаніламідних лікарських засобів, об’єднаних за своєю хімічною будовою і фармакологічною дією: стрептоцид (сульфаніламід), альбуцид, сульгін, сульфідин, сульфадимезин, сульфазол, етазол та ін. Вони володіють широким спектром фармакологічної дії, а саме протизапалювальною, жарознижуючою та аналгетичною. Ідентифікація базується на реакції діазотування кислого розчину сульфанілової кислоти натрій нітритом. Зазначено, що найбільш широко для кількісного визначення сульфанілової кислоти використовуються нітритометричне та броматометричне титрування. Більш поширеним є метод нітритометрії, але, не зважаючи на це, його валідація у літературі не описана. Метод базується на реакції діазотування вільної ароматичної аміногрупи сульфанілової кислоти. Проведена валідація нітритометричного методу показала, що відносна невизначеність середнього результату не перевищує 0,7 %, отже цей метод може широко використовуватися для визначення сульфанілової кислоти. The publication analyzes the identification and quantification of 4-aminobenzenesulfonic acid (sulfanilic acid), which is a source for the production of a large group of sulfonamide drugs united by their chemical structure and pharmacological action: streptocide (sulfanilamide), albucid, sulgin, sulfidine, sulfadimezin , sulfazol, etazol, etc. They have a wide spectrum of pharmacological action, namely anti-inflammatory, antipyretic and analgesic. Identification is based on the diazotization reaction of an acidic solution of sulfanilic acid with sodium nitrite. It is noted that nitritometric and bromatometric titrations are most widely used for the quantitative determination of sulfanilic acid. The nitritometry method is more common, but despite this, its validation is not described in the literature. The method is based on the diazotization reaction of the free aromatic amino group of sulfanilic acid. The validation of the nitritometric method showed that the relative uncertainty of the average result does not exceed 0.7%, so this method can be widely used for the determination of sulfanilic acid.
Опис
Ключові слова
сульфанілова кислота, ідентифікація, магістерські роботи, sulfanilic acid, identification, master's theses
Цитування
Гурбанов Б. Ідентифікація та кількісне визначення 4-амінобензенсульфонової кислоти / Б. Гурбанов, С. Ю. Макєєв // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 79–81.