Рецепція античності в художній літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті простежується рівень і своєрідність рецепції античності в художній літературі різних етапів її розвитку. Універсальність античного спадку полягає в його множинному проникненні в різні сфери культурно-естетичного розвитку народів Європи та сучасного світу загалом. Багатовікова дистанція між античністю та наступними епохами-реципієнтами стала запорукою успішного використання грецьких сюжетів, образів, мотивів, символів. В статье прослеживается уровень и своеобразие рецепции античности в художественной литературе разных этапов ее развития. Универсальность античного наследия заключается в его множественном проникновении в различные сферы культурно-эстетического развития народов Европы и современного мира в целом. Многовековая дистанция между античностью и последующими эпохами-реципиентами стала залогом успешного использования греческих сюжетов, образов, мотивов, символов. The article traces the level and peculiarity of the reception of antiquity in the fiction of different stages of its development. The universality of the ancient heritage lies in its multiple penetration into various spheres of cultural and aesthetic development of the peoples of Europe and the modern world as a whole. The centuries-long distance between antiquity and subsequent recipient eras has been a prerequisite for the successful use of Greek of themes, images, motifs and symbols.
Опис
Ключові слова
античність, історія культури, рецепція, магістерські роботи, античность, история культуры, рецепция, магистерские работы, antiquity, cultural history, reception, master work
Цитування
Костіна Т. Рецепція античності в художній літературі / Т. Костіна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 40.