Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів основ робототехніки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів основ робототехніки» розкрито теоретичні аспекти навчання учнів базової школи основ освітньої робототехніки: визначено та схарактеризовано такиий напрям робототехніки як освітній; проаналізовано світовий досвід з питань реалізації освітньої робототехніки; досліджено розвиток освітньої роботтехніки в Україні та уточнено характеристики базових понять; схарактеризовані основні підходи до впровадження робототехніки в освітній процес закладів освіти. Розкрито практичні питання розробки дидактичних матеріалів з основ освітньої робототехніки для учнів базової школи; схарактеризовані різні види обладнання для курсу основ роботехніки, розроблене тематичнеп планування курсів за вібором у відповідності до рівня підготовленості школярів; розроблено дидактичні матеріали для учнів базової школи з основ робототехніки, запропоновано тематику проектов для колективної і групової роботи з використанням рвзних роботехнічних конструкторів. In the qualification work "Development of didactic materials for teaching schoolchildren the basics of robotics" revealed the theoretical aspects of teaching elementary school students the basics of educational robotics: such a direction of robotics as an educational one was defined and characterized; analyzed global experience in implementing educational robotics; the development of educational robotics in Ukraine was investigated and the characteristics of basic concepts were clarified; the main approaches to the introduction of robotics into the educational process of educational institutions are characterized. The practical issues of developing didactic materials on the basics of educational robotics for elementary school students are revealed; characterized various types of equipment for the robotics basics course, developed thematic planning of courses according to the level of preparedness of schoolchildren; didactic materials for elementary school students on the basics of robotics were developed, project topics were proposed for collective and group work using creative robotic designers.
Опис
Ключові слова
дидактичні матеріали, освітня роботехніка, базова школа, didactic materials, educational robotics, basic school
Цитування
Петрига А. С. Розробка дидактичних матеріалів для навчання школярів основ робототехніки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / А. С. Петрига ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 69 с. : дод.
Колекції