Про підготовку майбутніх вчителів історії до інноваційної діяльності

dc.contributor.authorБережна, С. В.
dc.date.accessioned2019-09-25T08:02:14Z
dc.date.available2019-09-25T08:02:14Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractВ статті висвітлено тему підготовки майбутніх вчителів історії до інноваційної діяльності. Інновації в навчанні – це нові методики викладання, нові способи організації змісту освіти, методи оцінювання освітнього результату. Завдання викладача полягає в тому, щоб навчити учнів йти шляхом самостійних знахідок і відкриттів. На даний час історична освіта в школі все більш націлена не на просте засвоєння фактів історії та їх причинно-наслідкових зв'язків, але на формування повноцінного історичного мислення. Головним елементом уроку історії сьогодні є робота з історичними джерелами, знайомство з різноманітними точками зору, що існують в науці з тих чи інших питань історичного розвитку, і як наслідок, вироблення власного погляду на ті чи інші суспільно-історичні проблеми. Таким чином, добираючи педагогічно доцільні методи навчання, викладачі факультету виходять з необхідності активізації внутрішніх сил та механізмів діяльності студентів з оволодіння теорією та практикою педагогічних інновацій, створення умов для забезпечення творчої атмосфери навчальної роботи. Це обумовлює пошуки змісту іноваційних технологій підготовки студентів до впровадження освітніх технологій, які є синтезом науково обґрунтованого та раціонально відібраного інформаційного матеріалу та активних форм навчання. В статье освещена тема подготовки будущих учителей истории к инновационной деятельности. Инновации в обучении - это новые методики преподавания, новые способы организации содержания образования, методы оценки образовательного результата. Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить учащихся идти путем самостоятельных находок и открытий. В настоящее время историческое образование в школе все более нацелено не на простое усвоение фактов истории и их причинно-следственных связей, а на формирование полноценного исторического мышления. Главным элементом урока истории сегодня является работа с историческими источниками, знакомство с различными точками зрения, существующие в науке по тем или иным вопросам исторического развития, и как следствие, выработки собственного взгляда на те или иные общественно-исторические проблемы. Таким образом, выбирая педагогически целесообразные методы обучения, преподаватели факультета исходят из необходимости активизации внутренних сил и механизмов деятельности студентов по овладению теорией и практикой педагогических инноваций, создание условий для обеспечения творческой атмосферы учебной работы. Это обусловливает поиски содержания инновационных технологий подготовки студентов к внедрению образовательных технологий, является синтезом научно обоснованного и рационально отобранного информационного материала и активных форм обучения. The article highlights the topic of preparing future history teachers for innovation. Innovations in learning are new teaching methods, new ways of organizing the content of education, methods for assessing educational outcomes. The task of the teacher is to teach students to follow the path of independent discoveries and discoveries. Currently, historical education in schools is increasingly aimed not at simply assimilating the facts of history and their cause-effect relationships, but at forming a full-fledged historical thinking. The main element of the history lesson today is working with historical sources, getting to know different points of view existing in science on various issues of historical development, and as a result, developing your own view of certain social and historical problems. Thus, choosing pedagogically appropriate teaching methods, faculty teachers proceed from the need to intensify the internal forces and mechanisms of students' activity in mastering the theory and practice of pedagogical innovations, creating the conditions for ensuring a creative atmosphere of educational work. This conditions the search for the content of innovative technologies for preparing students for the implementation of educational technologies, is a synthesis of scientifically sound and rationally selected information material and active forms of learning.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБережна С. В. Про підготовку майбутніх вчителів історії до інноваційної діяльності / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 9. – С. 7–12.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2571
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителі історіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодики викладанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectисторияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителя историиuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодики преподаванияuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovation activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture history teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching methodsuk_UA.UTF-8
dc.titleПро підготовку майбутніх вчителів історії до інноваційної діяльностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeО подготовке будущих учителей истории к инновационной деятельностиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOn preparing future history teachers for innovationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бережна С. В. Про підготовку майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності .pdf
Розмір:
901.3 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: