До вивчення питання захворювань сечовидільної системи у студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень
Анотація
В статті розглянуто захворювання нирок і сечовидільної системи, це одна з актуальних проблем сучасності. При цьому збільшення рівня патології у студентів відбувається в умовах зниження якості життя і екологічного неблагополуччя. Більшість з них не дотримуються здорового харчування, мають порушений режим праці та відпочинку. Дослідженням захворюваності сечовидільної системи займалися такі вчені: К. Законь, А. Траілін, В. Непомнящий, Д. Зербіно. Д. Зербіно вивчав аномалії розвитку судин нирок та розробив класифікацію судинної патології нирок; В. Непомнящий – метаболічні ураження судин нирок; В. Камінський – ураження судин нирок ксенобіотиками. В статье рассмотрены заболевания почек и мочевыделительной системы, это одна из актуальных проблем современности. При этом увеличение уровня патологии у студентов происходит в условиях снижения качества жизни и экологического неблагополучия. Большинство из них не придерживаются здорового питания, имеют нарушенный режим труда и отдыха. Исследованием заболеваемости мочеполовой системы занимались такие ученые: К. Законь, А. Траилин, В. Непомнящий, Д. Зербино. Д. Зербино изучал аномалии развития сосудов почек и разработал классификацию сосудистой патологии почек В. Непомнящий – метаболические поражения сосудов почек В. Каминский – поражение сосудов почек ксенобиотиками. The article deals with kidney and urinary system diseases, it is one of the urgent problems of our time. At the same time, the increase in the level of pathology among students occurs in the context of declining quality of life and environmental disadvantage. Most of them do not stick to a healthy diet, have a disordered mode of work and rest. The research of urogenital system morbidity was conducted by such scientists: K. Zakan, A. Trailin, V. Nepomnyashchy, D. Zerbino. D. Zerbino studied abnormal development of kidney vessels and developed a classification of vascular kidney pathology V. Nepomnyashchy – metabolic lesions of renal vessels V. Kaminsky – renal vascular lesions by xenobiotics.
Опис
Ключові слова
сечовидільна система, нирки, мочевыделительная система, почки, urinary system, Kidneys
Цитування
До вивчення питання захворювань сечовидільної системи у студентів / С. М. Коц, І. М. Рєва, Р. Ф. Скидан, В. П. Коц // Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс : матеріали міжнар. наук. конф., Миколаїв, 13 листоп. 2020 р. / Міжнар. центр наук. дослідж. – Миколаїв, 2020. – Т. 2. – С. 45–47.