Вимоги до ілюстративності шкільного підручника з образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором виділено та класифіковано вимоги до ілюстрування шкільного підручника із образотворчого мистецтва. Розкрито поняття «ілюстрація» та «ілюстративність» видання. Доведено вагомість ілюстративного наповнення в межах навчального предмета «образотворче мистецтво», важливість його відповідності специфіці предмета. Автором выделены и классифицированы требования к иллюстрированию школьного учебника по изобразительному искусству. Раскрыто понятие «иллюстрация» и «иллюстративность» издания. Доказано весомость иллюстративного наполнения в рамках учебного предмета «изобразительное искусство», важность его соответствия специфике предмета. The requirements for illustration of school textbooks on Fine Art have been clarified in the article. The essence of the concepts of “illustration” and “illustrations in the publication” has been defined. The significance of illustrative content in such school subject as Fine Art and the importance of its compliance with the specificity of the subject have been proved.
Опис
Ключові слова
ілюстрація, ілюстративний матеріал, навчальна література, мистецтво, зміст, навчальні плани, педагогічна думка, аспірантські роботи, иллюстрация, иллюстративный материал, учебная литература, искусство, содержание, педагогическая мысль, педагогическая мысль, аспирантские работы, illustration, illustrative material, educational literature, art, content, curriculum, pedagogical thought, postgraduate work
Цитування
Литовченко Г. В. Зміст до ілюстративності шкільного підручника з образотворчого мистецтва / Г. В. Литовченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 68–70.