Проблема формування мистецько-творчих умінь майбутнього вчителя музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто питання визначення мистецько-творчих умінь майбутнього вчителя музики в психолого-педагогічній літературі. Доведено, що мистецько-творча діяльність припускає відкриту пізнавальну позицію – уміння на будь-яку ситуацію дивитися з різних точок зору, тим самим стимулюючи напружену роботу думки. Представлено музичну компетентність майбутнього вчителя музики, яка спирається на основу мистецько-творчої діяльності, умінням основами культурі сприйняття. В статье рассмотрены вопросы определения художественно-творческих умений будущего учителя музыки в психолого-педагогической литературе. Доказано, что художественно-творческая деятельность предполагает открытую познавательную позицию – умение на любую ситуацию смотреть с разных точек зрения, тем самым стимулируя напряженную работу мысли. Представлено музыкальную компетентность будущего учителя музыки, опирающаяся на основание художественно-творческой деятельности. This article concerns the issues of the determination of artists and creative abilities of the future music teacher consider in phychological and pedagogical literature. It is proved that artistic and creative activity assumes an open cognitive position – the ability to look at any situation from different perspectives, thereby stimulating the hard work of thought. The musical competence of the future music teacher, which relies on the basis of artistic and creative activity, the skills of the basics of culture of perception, is presented.
Опис
Ключові слова
мистецько-творчі уміння, майбутній учитель музики, студентські роботи, художественно-творческие умения, будущий учитель музыки, студенческие работы, artistic and creative abilities, future music teacher, student work
Цитування
Філіпчук Є. Проблема формування мистецько-творчих умінь майбутнього вчителя музики / Є. Філіпчук, Лі Шан //Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 154–159.