Потенціал шкільного курсу української літератури у вихованні ввічливості молодших підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті зроблено спробу простежити вплив творів української літератури для 5–7 класів, у яких актуалізовано проблематику ввічливості, на формування поведінки учнів. Для виявлення залежності використано дані опитування учнів 5–7 класів щодо їхніх поведінкових стереотипів. З’ясовано, що загалом спостерігається позитивна, але недостатньо виражена кореляція, що свідчить про необхідність активізації виховного потенціалу у викладанні української літератури. В статье сделана попытка проследить влияние произведений украинской литературы для 5–7 классов, в которых актуализирована проблематика вежливости, на формирование поведения учеников. Для выявления зависимости использованы данные анкетирования учеников 5–7 классов, касающиеся их поведенческих стереотипов. Определено, что в целом наблюдается позитивная, но недостаточно выраженная корреляция, что говорит о необходимости активизации воспитательного потенциала в преподавании украинской литературы.The paper attempts to trace the infl uence of the works of Ukrainian literature for 5–7 classes іn which the problem of politeness is actualized, on the formation of pupil behavior. To identify the correlation some data of the survey of pupils of 5–7 classes on their behavioral patterns were used. It was determined that in general, there is a positive, but not signifi cant correlation, that indicating a need to improve the level of teaching of the Ukrainian literature with attention to its educational potential.
Опис
Ключові слова
виховання, увічливість, підлітки, українська література, художній твір, воспитание, вежливость, подростки, украинская литература, художественное произведение, education, politeness, teenagers, Ukrainian literature, work of fiction
Цитування
Марцин С. О. Потенціал шкільного курсу української літератури у вихованні ввічливості молодших підлітків / С. О. Марцин // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 37–44.