МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто музичну дошкільну освіту з дітьми дошкільного віку із використанням дистанційних технологій. З метою забезпечення повноцінного музичного освітнього процесу педагогічним працівникам слід відповідально відноситись до існуючих реалій, ретельно добирати відповідний музичний матеріал для занять з дітьми дошкільного віку, які тимчасово перебувають вдома, та надсилати батькам через електронну пошту або розміщувати на сайті закладу дошкільної освіти, чи організовувати спілкування з дітьми через онлайн-ресурси. В статье рассматривается музыкальное дошкольное образование с детьми дошкольного возраста с использованием дистанционных технологий. С целью обеспечения полноценного музыкального образовательного процесса педагогическим работникам следует ответственно относиться к существующим реалиям, тщательно подбирать соответствующий музыкальный материал для занятий с детьми дошкольного возраста, которые временно находятся дома, и отправлять родителям по электронной почте или размещать на сайте заведения дошкольного образования, или организовывать общение с детьми через онлайн-ресурсы. The article considers music preschool education with preschool children using distance technologies. In order to ensure a full-fledged music education process, teachers should be responsible for existing realities, carefully select appropriate music material for classes with preschool children who are temporarily at home, and send it to parents via e-mail or post on the website of the preschool institution, or organize communication with children through online resources.
Опис
Ключові слова
музичний розвиток, дошкільне навчання, дистанційне навчання, студентські роботи, музыкальное развитие, дошкольное обучение, дистанционное обучение, студенческие работы, musical development, preschool education, distance learning, student work
Цитування
Чернявська А. Ю. Музичний розвиток дітей дошкільного віку в умовах дистанційного навчання / А. Ю. Чернявська, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 69–70.