Роль композиційних засобів при вирішенні оформлення книжкового видання

dc.contributor.authorСорока, К. В.
dc.date.accessioned2023-10-18T13:34:41Z
dc.date.available2023-10-18T13:34:41Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі окреслено історичні відомості розвитку та становлення книжкової справи, її стилістики, особливості створення книжкової ілюстрації у різних країнах та різний історичний період часу. Встановлено, що історія книговидавництва розвивалася паралельно з розвитком суспільства, втілюючи його головні здобутки та відповідаючи вимогам тієї чи іншої історичної епохи. Винайдення нових матеріалів та способи передачі книжкової мудрості зумовлювали новий етап розвитку. Спочатку був папірус, потім пергамент і, нарешті, папір, а на рубежі ХХ – ХХІ століть на допомогу книговидавництву прийшли передові комп’ютерні технології. Визначено роль композиційних засобів у процесі оформлення книжкового видання, підкреслено, що використання композиційних прийомів впливає на зовнішній і внутрішній вигляд книги. Правильне застосування композиційних правил і прийомів допомагає створити гармонійне враження. Описано послідовність роботи над книжковим виданням за допомогою комп’ютерної графіки, що включає наступні етапи: вивчення аналогів; пошук текстового та ілюстративного наповнення зміста книги; ознайомлення з основними художніми елементами оформлення книги; визначення формату публікації; визначення типу компонування та розташування основних елементів проекту; верстка книги в спеціальній програмі Adobe Indesign. Підготовлено та висвітлено методична розробка уроку для 5 класу на тему: «Ілюстрація як вид образотворчого мистецтва». The qualification work outlines the historical information of the development and formation of the book publishing industry, its stylistics, peculiarities of creation of book illustrations in diverse countries and within different historical periods. It has been established that the history of book publishing was developed in parallel with progress of society, embodying its main achievements and responding the requirements of different historical periods. The invention of new materials and ways of sharing book wisdom has determined a new stage of development. First, there was papyrus, then parchment, and finally paper. Advanced computer technologies came to the aid of book publishing at the cusp between the 20th and 21st centuries. The role of compositional methods in the design process in book edition has been determined. It has been emphasized that the use of compositional techniques affects the external and internal look of a book. The right application of compositional rules and techniques help to create a harmonious impression. The sequence of work on the book edition by means of computer graphics is described, which includes the following stages: study analogues; search for textual and illustrative content of the book; review of the main artistic elements of book design, definition of publication format; determination of the layout type and the placement of the main elements of the project; layout of the book in special program Adobe Indesign. The methodical manual of the lesson for the 5th grade on the topic: “Illustration as a type of Arts” has been made up and enlightened.
dc.identifier.citationСорока К. В. Роль композиційних засобів при вирішенні оформлення книжкового видання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / К. В. Сорока ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 41 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12767
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкнижне видання
dc.subjectхудожнє оформлення книжкового видання
dc.subjectкомп’ютерна графіка
dc.subjectвчитель образотворчого мистецтва
dc.subjectbook edition
dc.subjectartistic design of a book edition
dc.subjectcomputer graphics
dc.subjectArts teacher
dc.titleРоль композиційних засобів при вирішенні оформлення книжкового видання
dc.title.alternativeThe role of compositional methods in the design process in book edition
dc.typeOther
Файли
Колекції