Антропонімічні моделі турецької мови як лінгвокультурний феномен

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета нашої роботи – розглянути офіційні й неофіційні антропонімичні моделі турецької мови як лінгвокультурний феномен, адже функціонуючи як мовна одиниця-слово, антропнім у той же час є явищем глибоко соціокультурним. Офіційна антропонімічна формула у Туреччині складається тільки з двох елементів - імені і прізвища: Ahmet Yıldırım (порівняйте,три структурних елементи в українській мові: прізвище, ім’я, по-батькові). Зазвичай ім’я передує прізвищу, але це не є правилом. Зважаючи на те, що деякі імена схожі на прізвища, в офіційних документах прийнято писати прізвища прописними літерами, щоб уникнути плутанини: Orhan PAMUK. Також до антропонімів відносяться такі різновиди особового імені, як прізвиська, псевдоніми та ужиткові форми – демінутиви й гіпокристичні (зменшувально-пестливі) імена, – які разом з іменем і прізвищем становлять парадигму турецького антропоніма. Цель нашей работы - рассмотреть официальные и неофициальные антропонимические модели турецкого языка как лингвокультурный феномен, ведь функционируя как языковая единица-слово, антропный в то же время является явлением глубоко социокультурным. The aim of our work is to consider the official and unofficial anthroponymic models of the Turkish language as a linguocultural phenomenon, because functioning as a linguistic unit-word, anthropic at the same time is a deeply sociocultural phenomenon. The official anthroponymic formula in Turkey consists of only two elements - name and surname: Ahmet Yıldırım (compare, three structural elements in the Ukrainian language: surname, name, patronymic). Usually a name is preceded by a surname, but this is not the rule. Despite the fact that some names are similar to surnames, it is customary to write surnames in capital letters in official documents to avoid confusion: Orhan PAMUK. Anthroponyms also include such varieties of a personal name as nicknames, pseudonyms, and form objects - the deminitive and hypocristic (diminutive) words - which together with the name and surname make up the paradigm of the Turkish anthroponym. Официальная антропонимическая формула в Турции состоит только из двух элементов - имени и фамилии: Ahmet Yıldırım (сравните, три структурных элемента в украинском языке: фамилия, имя, отчество). Обычно имя предшествует фамилии, но это не является правилом. Несмотря на то, что некоторые имена похожи на фамилии, в официальных документах принято писать фамилии прописными буквами, чтобы избежать путаницы: Orhan PAMUK. Также к антропонимам относятся такие разновидности личного имени, как прозвища, псевдонимы и предметы формы - деминутив и гипокристичные (уменьшительно-ласкательные) имена, - которые вместе с именем и фамилией составляют парадигму турецкого антропонима.
Опис
Ключові слова
антропонімічні моделі, турецька мова, лінгвокультура, антропонимические модели, турецкий язык, лингвокультура, anthroponymic models, Turkish language, linguistic culture
Цитування
Скразловська І. А. Антропонімічні моделі турецької мови як лінгвокультурний феномен / І. А. Скразловська // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 102–105.