Конституція П. Орлика як вияв політико-культурних орієнтацій козацької еліти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основну увагу в роботі акцентовано на Конституції Пилипа Орлика, яка укладена в 1710 році, і є одним із найважливіших правових актів, що були укладені в історії України, втіленням поглядів української політичної еліти кінця XVII – початку XVIII ст. Висловлені ідеї є наслідком майже тисячоліття політичного розвитку України, свідченням високого рівня самосвідомості нації, рівня її політичної культури та творчого потенціалу. Основное внимание в работе акцентировано на Конституции Филипа Орлика, которая заключена в 1710 году, и является одним из важнейших правовых актов, которые были заключены в истории Украины, воплощением взглядов украинской политической элиты конца XVII – начала XVIII в. Высказанные идеи является следствием почти тысячелетия политического развития Украины, свидетельством высокого уровня самосознания нации, уровня его политической культуры и творческого потенциала.The main attention in the work is focused on the Constitution of Pylyp Orlyk, which were concluded in 1710, and is one of the most important legal acts that were concluded in the history of Ukraine, the embodiment of the views of the Ukrainian political elite of the late 17th – early 18th centuries. The expressed ideas are a consequence of almost a millennium of political development of Ukraine, evidence of the high level of self-awareness of the nation, the level of its political culture and creative potential.
Опис
Ключові слова
конституція, Орлик П., козацька доба, національне державотворення, магістерські роботи, конституция, Орлик Ф., казацкая эпоха, национальное построение государства, магистерские работы, constitution, Orlik P., Cossack era, nation-building, master's work
Цитування
Тарасенко О. А. Конституція П. Орлика як вияв політико-культурних орієнтацій козацької еліти / О. А. Тарасенко // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 169–177.