Вплив дидактичних ігор на розвиток пізнавального інтересу молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив дидактичних ігор на розвиток пізнавального інтересу молодших школярів. Дидактичні ігри є ефективним засобом розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, так як виконують такі функції: закріплюють знання, вміння і навички; посилюють інтерес учнів; концентрують увагу; вчать вирішувати поставлені завдання; формують вольові якості тощо. Зазначено, що освітня діяльність учнів із використанням дидактичних ігор підвищить рівень знань учнів, їх активність та вмотивованість. The publication examines the influence of didactic games on the development of cognitive interest of younger schoolchildren. Didactic games are an effective means of developing the cognitive interest of younger schoolchildren, as they perform the following functions: consolidate knowledge, skills and abilities; increase students' interest; concentrate attention; teach how to solve tasks; form strong-willed qualities, etc. It is noted that the educational activity of students using didactic games will increase the level of knowledge of students, their activity and motivation.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, пізнавальний інтерес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, didactic games, cognitive interest, primary school students, master's theses
Цитування
Ніколайчук А. Вплив дидактичних ігор на розвиток пізнавального інтересу молодших школярів / А. Ніколайчук // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 21.