ЛІНГВОУКРАЇНОЗНАВСТВО В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ КОНТЕКСТІ: ФОРМУВАННЯ НАЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНГВОСВІДОМОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський інститут економіки і права
Анотація
У публікації досліджено формування націокультурної лінгвосвідомості. Лінгвоукраїнознавство є складником лінгвокраїнознавчих і лінгвокраєзнавчих курсів, адже акумулює інформацію власне українознавчого характеру (різноаспектні відомості про Україну) й лінгвістичного, пов’язаного насамперед з мовною (зокрема лексичною) репрезентацією українських культурно-історичних реалій та аксіологійних домінант у слові, вислові чи тексті. Лексико-семантичний і паремійний ресурс української мови постає інструментом моделювання в тексті концептуальної картини світу українців, у якій акумульовані знання, уявлення, асоціації, аналогії, образи щодо відповідних понять, явищ, предметів етнобуття (колективні онтологійні цінності, вірування, міфи, символи, народні артефакти. The publication examines the formation of national cultural linguistic awareness. Linguistics of Ukraine is a component of Linguistics and Linguistics courses, because it accumulates information of a Ukrainian studies nature (various aspects of information about Ukraine) and linguistics, primarily related to the linguistic (in particular lexical) representation of Ukrainian cultural-historical realities and axiological dominants in a word, phrase or text. The lexical-semantic and paremic resource of the Ukrainian language appears as a modeling tool in the text of the conceptual picture of the world of Ukrainians, in which accumulated knowledge, ideas, associations, analogies, images regarding relevant concepts, phenomena, objects of ethno-existence (collective ontological values, beliefs, myths, symbols, folk artifacts
Опис
Ключові слова
лінгвоукраїнознавство, лінгвосвідомість, освітньо-науковий дискурс, українська мова, мовна картина світу, linguistic-Ukrainian studies, linguistic awareness, educational and scientific discourse, Ukrainian language, linguistic picture of the world
Цитування
Маленко О. Лінгвоукраїнознавство в освітньо-науковому контексті: формування націокультурної лінгвосвідомості / О. Маленко // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17–18 трав. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 355–357.