Використання біостимуляторів при культивуванні HERMETIA ILLUCENS L. на штучному поживному середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Інститут захисту рослин НААН
Анотація
Hermetia illucens викликає інтерес, як утилізатор органічних відходів, продуцент високоякісної протеїнової їжі для тварин, хітину та хітозану. Різноманітність субстратів, які личинки H. illucens можуть переробляти та ефективність, з якою вони це роблять, можуть бути найвищими серед мух. Вивчення потреб окремих видів та груп комах в основних компонентах поживних речовин, встановлення їх оптимальних співвідношень дозволяє цілеспрямовано застосовувати біостимулятори для регуляції життєдіяльності комах, відповідно до цілей програм розведення.Застосування біологічно активних речовин під час реалізації програм промислової ентомології сприяє отриманню максимально можливих ефектів з урахуванням фізіологічного стану комах, їх потреб у поживних речовинах, складових поживних сумішей, абіотичних факторів утримання та інфекційного фону. Метою дослідження на даному етапі роботи було випробування ефективності застосування біодобавок для підвищення життєздатності та продуктивності маточних популяцій Hermetia illucens. Для досягнення максимального ефекту застосування біостимуляторів слід враховувати особливості фізіолого-біохімічного стану організму комахи в момент застосування біостимуляторів, а також особливості механізму дії біостимуляторів, які використовуються. Hermetia illucens is of interest as a recycler of organic waste, a producer of high-quality protein food for animals, chitin and chitosan. The variety of substrates that H. illucens larvae can process and the efficiency with which they do so may be the highest among flies. Studying the needs of individual species and groups of insects in the main components of nutrients, establishing their optimal ratios allows for the purposeful use of biostimulants to regulate the vital activity of insects, in accordance with the goals of breeding programs. The use of biologically active substances during the implementation of industrial entomology programs contributes to obtaining the maximum possible effects, taking into account the physiological condition of insects, their nutrient requirements, components of nutrient mixtures, abiotic maintenance factors and infectious background. The purpose of the study at this stage of the work was to test the effectiveness of the use of bio-additives to increase the viability and productivity of the mother populations of Hermetia illucens. To achieve the maximum effect of using biostimulants, one should take into account the features of the physiological and biochemical state of the insect organism at the time of application of biostimulants, as well as the features of the mechanism of action of the used biostimulants.
Опис
Ключові слова
Hermetia illucens, біостимулятори, промислова ентомологія, життєздатність, продуктивність маточних популяцій, biostimulants, industrial entomology, viability, productivity of queen populations
Цитування
Використання біостимуляторів при культивуванні HERMETIA ILLUCENS L. на штучному поживному середовищі / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська, М. Е. Пахуча, В. П. Баркар // Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В. П. Васильєва і М. П. Дядечка : матеріали всеукр. наук.-практ. online-конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. видат. вчених-ентомологів акад. НАН України В. П. Васильєва і проф. М. П. Дядечка, Київ, 21 берез. 2023 р. – Київ, 2023. – С. 53–57.