Тенденції та перспективи розвитку економіки і права ХХІ століття очима молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали VІ Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії й практики та їх правове забезпечення. Розглядаються питання розвитку сучасної національної економіки в умовах глобалізації, процеси управління фінансово‐господарською діяльністю суб’єктів господарювання та аспекти правового регулювання суспільних відносин в умовах ринкової економіки. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст публікацій несуть автори та їх наукові керівники. The collection presents materials of the VI Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the current problems of economic theory and practice and their legal support. The issues of development of modern national economy in the conditions of globalization, processes of management of financial and economic activity of economic entities and aspects of legal regulation of social relations in the conditions of market economy are considered. Materials are submitted in the author's edition. Authors and their supervisors are responsible for the content of publications.
Опис
Ключові слова
національна економіка, глобалізація, фінансово-господарська діяльність, підприємництво, правове регулювання суспільних відносин, ринкова економіка, national economy, globalization, financial and economic activities, entrepreneurship, legal regulation of social relations, market economy
Цитування
Тенденції та перспективи розвитку економіки і права ХХІ століття очима молоді [Електронне видання] : матеріали VІ Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. В. Бережної]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 229 с.