ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ У ФРАНЦІЇ У ХVІІІ–ХІХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто історію становлення конституційних обов'язків у Франції. Зазначено, що включення обов’язків людини і громадянина в конституцію мало місце в Конституції Французької Республіки від 22 серпня 1795 р., складовою частиною якої була Декларація прав і обов’язків людини і громадянина. Декларація обов’язків, ґрунтуючись на доктрині природного права, увібрала в себе такі загальнолюдські цінності, як добро, чесність, гідність, рівність, гуманність, доброчинність, справедливість, любов і повага до ближнього. Декларація закріпила широке коло обов’язків людини, серед яких: захист і служіння суспільству, підпорядкування законам, повага до державних органів, обов’язок захищати свободу, рівність та власність, сплачувати податки та ряд інших і стала еталоном, важливим орієнтиром для подальшого розвитку основних обов’язків. The publication examines the history of the formation of constitutional duties in France. It is noted that the inclusion of duties of man and citizen in the constitution had a place in the Constitution of the French Republic of August 22, 1795, which included the Declaration of the Rights and Duties of Man and Citizen. Declaration of duties, based on the doctrine of natural law, has absorbed such universal human values as goodness, honesty, dignity, equality, humanity, benevolence, justice, love and respect for one's neighbor. The declaration established a wide range of obligations of a person, including: protection and service to society, obedience to laws, respect for state authorities, the duty to protect freedom, equality and property, pay taxes and a number of others and became a standard, an important reference point for the further development of basic duties.
Опис
Ключові слова
історія Франції, конституції, права людини, обов’язки громадянина, магістерські роботи, history of France, constitutions, human rights, citizen's duties, master's theses
Цитування
Нестеренко В. В. Історія становлення конституційних обов'язків у Франції у ХVІІІ–ХІХ ст. / В. В. Нестеренко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 169–173.