Оцінка рівнів особистісної тривожності та емпатичних тенденцій у підлітків як психофізіологічна основа здоров’язбереження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
Як правило, підліток сам не розуміє причин свого психоемоційного напруження і не може правильно це донести до дорослих. Причиною порушень у поведінці, низької успішності та депресії також може бути занижена оцінка власної зовнішності, особливо це стосується юнаків. У зв’язку з вище зазначеним, мета нашого дослідження – оцінити рівень особистісної тривожності у підлітків за шкалою Дж. Тейлора у модифікації В. Г. Норакідзе та рівень їхніх емпатичних тенденцій. З’ясовано, що хлопці мають вищий ступінь прояву особистісної тривожності та рівень емпатичних тенденцій, порівняно з дівчатами. Однак, слід пам’ятати, що розвиток емоційної чутливості залежить від багатьох факторів, таких як: ступінь актуалізації потреб у добробуті інших людей, уміння правильно сприймати невербальну інформацію, від життєвого досвіду та від характеру виховання в сім'ї та школі. As a rule, a teenager himself does not understand the reasons for his psycho-emotional stress and cannot correctly convey it to adults. Underestimation of one's own appearance can also be the cause of behavioral disturbances, low academic performance, and depression, especially among young people. In connection with the above, the purpose of our study is to assess the level of personal anxiety in adolescents according to the scale of J. Taylor in the modification of V. G. Norakidze and the level of their empathic tendencies. It was found that boys have a higher degree of manifestation of personal anxiety and the level of empathic tendencies compared to girls. However, it should be remembered that the development of emotional sensitivity depends on many factors, such as: the degree of actualization of the needs for the well-being of other people, the ability to correctly perceive non-verbal information, on life experience and on the nature of upbringing in the family and school.
Опис
Ключові слова
особиста тривожність, підлітки, шкала Дж. Тейлора, рівень емпатичних тенденцій, personal anxiety, teenagers, J. Taylor's scale, level of empathic tendencies
Цитування
Мамотенко А. В. Оцінка рівнів особистісної тривожності та емпатичних тенденцій у підлітків як психофізіологічна основа здоров’язбереження / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова, М. І. Осинський // Integration of scientific solutions and methods into practice : Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference, Paris, France, April 24–25, 2023. – Paris, 2023. – Pp. 42–47. – URL: https://eu-conf.com/events/integration-of-scientific-solutions-and-methods-into-practice/