Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної комунікації з обдарованими дітьми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи – це складний цілеспрямований процес оволодіння професійними компетентностями, знаннями і навичками та вмінням використовувати їх у процесі виконання трудових функцій. У дослідженні розкрито вимоги до загальних і спеціальних компетеностей, якими має володіти випускник згідно Стандарту вищої освіти за спеціальність 013 Початкова освіта для бакалаврського рівня. В дослідженні висвітлено сутність понять «обдарованість», «обдаровані учні початкової школи», «комунікація», «професійно-педагогічна комунікація», розкрито особливості педагогічної комунікації з обдарованими учнями. Проведено констатувальну діагностику первинного рівня сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до педагогічної комунікації з обдарованими дітьми. Зясовано, що високий рівень продемонстрували 19,1% опитаних, середній – 30,4%, достатній – 40,9 %, а низький – 9,6%. Встановлено, що найбільш ефективно підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної комунікації з обдарованими дітьми буде відбуватися завдяки активним методам навчання. Розроблено тренінг «Педагогічна комунікація з обдарованими дітьми», який містить комплекс вправ, спрямованих на формування важливих для успішної педагогічної комунікації з обдарованими дітьми особистісних якостей педагога та техніки професійного спілкування з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку. Профессиональная подготовка будущего учителя начальной школы – это сложный целенаправленный процесс овладения профессиональными компетентностями, знаниями и навыками и умением использовать его в процессе выполнения трудовых функций. В исследовании раскрыты требования к общим и специальным компетенциям, которыми должен обладать выпускник согласно Стандарта высшего образования по специальности 013 Начальное образование для бакалаврского уровня. В исследовании освещена сущность понятий «одаренность», «одаренные учащиеся начальной школы», «коммуникация», «профессионально-педагогическая коммуникация», раскрыты особенности педагогической коммуникации с одаренными учащимися. Проведена констатирующая диагностика первичного уровня сформированности готовности будущих учителей начальной школы к педагогической коммуникации с одаренными детьми. Установлено, что высокий уровень продемонстрировали 19,1% опрошенных, средний – 30,4%, достаточный – 40,9%, а низкий – 9,6%. Установлено, что наиболее эффективна подготовка будущих учителей начальной школы к педагогической коммуникации с одаренными детьми будет происходить благодаря активным методам обучения. Разработан тренинг «Педагогическая коммуникация с одаренными детьми», содержащий комплекс упражнений, направленных на формирование важных для успешной педагогической коммуникации с одаренными детьми личностных качеств педагога и техники профессионального общения с одаренными детьми младшего школьного возраста. Professional training of a future primary school teacher is a complex purposeful process of mastering professional competencies, knowledge and skills and the ability to use them in the process of performing job functions. The study reveals the requirements for general and special competencies that a graduate must have according to the Standard of Higher Education for the specialty 013 Primary education for the bachelor's degree. The study highlights the essence of the concepts of "giftedness", "gifted primary school students", "communication", "professional and pedagogical communication", reveals the features of pedagogical communication with gifted students. The ascertaining diagnostics of the primary level of formation of readiness of future primary school teachers for pedagogical communication with gifted children is carried out. It was found that a high level was demonstrated by 19,1% of respondents, medium – 30,4%, sufficient – 40,9%, and low – 9,6%. It is established that the most effective preparation of future primary school teachers for pedagogical communication with gifted children will be due to active teaching methods. The training "Pedagogical communication with gifted children" has been developed, which contains a set of exercises aimed at forming important for successful pedagogical communication with gifted children personal qualities of a teacher and techniques of professional communication with gifted children of primary school age.
Опис
Ключові слова
обдарованість, комунікація, взаємодія, професійна підготовка, вчитель початкових класів, тренінг, одаренность, коммуникация, взаимодействие, профессиональная подготовка, учитель начальных классов, тренинг, giftedness, communication, interaction, professional training, primary school teacher, training
Цитування
Райкова А. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної комунікації з обдарованими дітьми : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. О. Райкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 84 с. : табл., + дод.
Колекції